تبیین فضای عمومی در توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: پارک شفق محله یوسف‌آباد تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه با گسترش پرشتاب روند شهرنشینی، تغییر شیوه زندگی، بی‌توجهی به زندگی عمومی و ضعف مدیریت شهری، فضاهای عمومی در سطح محله‌های شهری مورد بی‌توجهی واقع شده‌اند. فضاهای عمومی شهر به این دلیل که به عموم شهروندان تعلق داشته و همه شهروندان بدون هرگونه تبعیض و محدودیتی به آن دسترسی دارند می‌توانند نقش بسیار مهمی را در توسعه پایدار محلی ایفا کنند. به همین دلیل وجود این فضاها در شهرها و کشف دوباره آن‌ها الزامی است. هدف این پژوهش پی بردن به نقش فضای عمومی در توسعه پایدار محلی از طریق مؤلفه‌های شهروندی، سرزندگی، حس تعلق و هویت و مشارکت و تعامل، در شهر است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 درصد 120 تن تعیین و داده‌های مورد استفاده در این پژوهش به‌صورت کیفی و از طریق پرسشنامه از ساکنان محله یوسف‌آباد که در پارک شفق حضور داشتند جمع‌آوری شده است. برای تعیین ارتباط بین فضای عمومی و توسعه پایدار محلی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج آن نشان می‌دهد همبستگی مستقیم، معنادار و مثبتی بین مؤلفه‌های پژوهش وجود دارد. همچنین از طریق آنالیز واریانس داده‌ها نشان داده شد که این رگرسیون ازنظر آماری معنادار است و تقویت هر چه بیشتر فضاهای عمومی منجر به توسعه پایدار محلی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Public Space in Local Sustainable Development: A Case Study of Shafagh Park, Yousef Abad Neighborhood, Tehran

نویسندگان [English]

  • Jila Sajadi
  • Behrang Kalantari
  • Vahid yari gholi
چکیده [English]

Today, with rapid development of urbanization, lifestyle changes, negligence of public life and poor urban management, public spaces have been neglected in urban neighborhoods. Since city public spaces belong to all citizens and they have access to them without any discrimination, they can play an important role in local sustainable development. Therefore these spaces are necessary in cities and must be discovered again.This study aimed to understand the role of public spaces in local sustainable development through the components of citizenship, vitality, sense of belonging and identity, participation and engagement in the city. Using sample size of Cochran formula with confidence level of 95 percent, a sample of 120 questionnaires was completed through Yousef Abad neighborhood residents of Shafagh Park. To determine the relationship between public space and local sustainable development, Pearson correlation test was used. Findings indicate a significant, positive and direct correlation between the components of the study Also, analysis of data variance showed that the regression is significant statistically and strengthening public spaces leads to local sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Space
  • Public Space
  • Local Sustainable Development
  • Yousef Abad Neighborhood