نویسنده = شالچی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. سرمایه اجتماعی زنان و توسعه شهری دراستان همدان

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 103-137

10.22054/urdp.2016.8287

سمیه شالچی؛ امین مومیوند