همکاران دفتر نشریه

دبیر اجرایی

میترا عظیمی

برنامه ریزی اجتماعی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

mtrazimi@gmail.com

ویراستار ادبی

اکرم سادات بنی طبا

دانشگاه علامه طباطبایی

urdp@atu.ac.ir

صفحه آرا

لیلا خدابنده لو

علامه طباطبایی

urdp@atu.ac.ir

کارشناس نشریه

فاطمه سرکانی

زبان انگلیسی همکار امور فصلنامه

fafa.serkani@yahoo.com
02122906061