تبیین مدل مفهومی احیاء هویت شهری با تأکید بر زبان الگو (نمونه موردی: منطقه یک تهران)

سینا منصوری

دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400) ، آذر 1398، ، صفحه 147-173

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.54934.1243

چکیده
  هویت شهری منطقۀ یک تهران درگذر زمان دچار تحولات بسیاری شده است. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن تصاویر ذهنی مردمی و بررسی نقشه‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی شهری به دنبال یافتن معانی ذهنی از مردم منطقۀ یک تهران می‌باشد که با تکیه بر این تصاویر و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها، بتواند الگوهایی (پارامترهایی) زنده به جهت ارائۀ یک مدل مفهومی تبیین ...  بیشتر