توسعه منطقه ساحلی مکران در پرتو منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار

کیانا اعتمادی؛ مظفر صرافی؛ سحر ندایی طوسی

دوره 4، شماره 8 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.55996.1255

چکیده
  از جمله سیاست‌های توسعه منطقه‌ای ایجاد مناطق آزاد تجاری[1]، مناطق ویژه اقتصادی[2] یا مناطق پردازش توسعه صادرات[3] به نحوی است که باعث ارتقا ظرفیت اجتماعات برای پاسخگویی به نیازها گردد. درحالی‌که در این مناطق بیشتر "توسعۀ جزیره‌ای" با انتشار کمینۀ آثار به منطقه را شاهد بوده و توسعه در مورد وضعیت زندگی جامعه محلی رخ نداده است. هدف این ...  بیشتر