نقش و قدرت شهردار تهران بر روی کاغذ و در عمل

سارا فرج؛ مرجان شرفی

دوره 8، شماره 24 ، فروردین 1402، ، صفحه 87-133

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.70495.1490

چکیده
  شهرداران به‌عنوان شناخته‌شده‌ترین مقام‌های محلی دارای نقش‌های متعددی هستند که این نقش‌ها در نظام‌های مدیریت شهری کشورهای مختلف، متفاوت است. نقش و قدرت شهردار از دو جنبه قدرت بر روی کاغذ و قدرت در عمل قابل‌بررسی است؛ بنابراین، درک نقش و قدرت شهردار هم مستلزم شناخت نقش و قدرت رسمی و قانونی و نیز درکی است که از این نقش و قدرت در عمل ...  بیشتر