واکاوی راهبرد‌های نهادی دستیابی به اهداف طرح مجموعه‌ی‌ شهری تهران

محمد لواجو؛ عباس ارغان؛ محمدرضا زند مقدم

دوره 8، شماره 25 ، تیر 1402، ، صفحه 119-154

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.67110.1426

چکیده
  وجود نابرابری و ناهمگونی فضایی بسیار شدید بین شهر تهران و سایر سکونتگاه‌های واقع در منطقه شهری تهران موجب افزایش افتراق و کاهش عدالت فضایی در منطقه کلان‌شهری تهران شده است. ازاین‌رو پژوهش حاضر در نظر دارد تا عوامل تأثیرگذار در تحقق اهداف طرح‌ مجموعه شهری در نظام مدیریت منطقه کلان‌شهری‌ تهران را با رویکرد نهادی و با روش فراترکیب ...  بیشتر