برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازآفرینی فضاهای همگانی (مطالعه موردی بوستان ولایت تهران)

بهنام پزشکی؛ سعید پیری؛ علیرضا استعلاجی؛ حمیدرضا صباغی

دوره 8، شماره 25 ، تیر 1402، ، صفحه 81-118

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.70691.1492

چکیده
   فضاهای شهری دستخوش تغییرات شده و به­ لحاظ کالبدی و عملکردی دچار فرسودگی می‎شوند. در این راستا به ­منظور ارتقای کیفیت فضاهای شهری رویکردهای متعددی ارایه­­ شده، که برآیند سیر تکاملی آن‎ها بازآفرینی بوده­است. بازآفرینی شهری دربرگیرنده‎ی برنامه‎ هایی با اهداف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‎ محیطی می­باشد. پژوهش ...  بیشتر