پایدارسازی حمل‌ونقل در جهت ارتقا کیفیت محیط شهری با تأکید بر بافت‌های تاریخی (مطالعه موردی: مقایسه مرکز تاریخی مشهد و فرایبورگ)

علی خاکساری؛ الهام روحانی چولائی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 49-71

https://doi.org/10.22054/urdp.2015.2313

چکیده
  در میان تمامی مباحث مربوط به شهر پایدار، مبحث حمل‌ونقل شهری در اولویت قرار دارد. حمل‌ونقل در واقع موضوعی محوری در زندگی ما و نیز یکی از مشکلات جدی است که با آن روبه‌رو هستیم. نظر به اینکه بافتتاریخیو کهنهستهمرکزیاغلبشهرها، کهعناصرارزشمندوباستانیشهررادر خود جای‌ دادهوبه‌مثابههویتوپیشینهشهرونداناست بامشکلاتمتعددکالبدی، اقتصادیواجتماعیمواجه ...  بیشتر