ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی-فیزیکی در برابر زلزله (نمونه موردی: شهرستان های استان اردبیل)

فیروز جعفری؛ افشار حاتمی؛ سپیده نوری

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 173-194

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.11552

چکیده
  شناخت میزان آسیب پذیری نسبت به مخاطرات طبیعی و ریشه یابی علل تفاوت های اجتماعی فضایی آن، برای نیل به جامعه ای پایدار ضروری است. بر این اساس، شناخت مناسب از آسیب پذیری و الگوی اجتماعی- فضایی آن مبنای لازم را برای تدوین سیاست های مناسب کاهش آسیب پذیری و ارتقای تاب آوری فراهم می آورد. هدف ‌این پژوهش ارزیابی و رتبه‌بندی میزان آسیب پذیری ...  بیشتر