بررسی ویژگی‌های ساختاری سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: محله آخماقیه تبریز)

علی اسکوئی ارس

دوره 7، شماره 20 ، فروردین 1401، ، صفحه 85-113

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2022.64027.1383

چکیده
  عدم توجه به ویژگی‌های ساختاری سکونتگاه‌های غیررسمی با پیشبرد راهکارهایی مبتنی بر جزءنگری در مواجة با این معضل شهری، روز به روز بر دامنة مشکلات در این سکونتگاه‌ها می‌افزاید. هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش‌های محلة آخماقیه به‌عنوان یکی از سکونتگاه‌های غیررسمی در شهر تبریز است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر

کاربست تأثیر شناختی شاخص خاطره بر ارتقای حس رضایتمندی ساکنین محلات شهر شیراز

شهراد پورمحمد؛ سید علیرضا شجاعی؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ مسعود تقوایی

دوره 5، شماره 14 ، آذر 1399، ، صفحه 55-80

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2021.59163.1298

چکیده
  به‌منظور ارتقاء حس رضایتمندی ساکنین از فضای زیستی، این پژوهش درصدد کشف عوامل مؤثر بر خاطرات محیطی و اجتماعی و تحلیل ریز شاخه‌های آن است. با توجه به مطالعات کتابخانه‌ای، خاطرات جمعی شهر، به‌صورت آشنایی ساکنین با محله و روابط همسایگی و معیارهای مربوط به شکل‌گیری خاطرات کالبدی و فضایی، به‌صورت خصوصیات مرکز محله، نشانه‌ها و درون‌گرایی ...  بیشتر