ا

 • احدنژاد، محسن تحلیل اهمیت- عملکرد عوامل کلیدی موفقیت در بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری با تأکید بر ذینفعان (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 149-178]

 • احمدی، حسن تبیین مؤلفه ‏های آموزش شهرسازی با تأکید بر ارتباط با اجتماع یادگیری حرفه ای [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 147-178]

 • احمدی، حسن تحلیل محتوای متن شهر مبتنی بر کاربست اصطلاحات عامیانه زبان در ارزش‌گذاری محله و مسکن: مورد پژوهی تهران [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 71-95]

 • ایرانی بهبهانی، هما سنجش شاخص‌های برگزیده در روند توسعه شهری سبز در منطقه 22 شهر تهران [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 109-150]

 • اکبری نامدار، شبنم بازخوانی مفاهیم مسکن مهر از بعد کالبدی- اجتماعی در شهر جدید سهند (مورد مطالعه: مجتمع آفتاب) [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 165-200]

 • امین زاده گوهرریزی، بهناز خوانش عوامل مؤثر بر ارتقاء نماهای مسکونی شهر تهران از دیدگاه کنشگران [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 119-146]

ب

 • باقری، حسین بررسی اصول مؤثر بر ارتقاء تحرک مستقل کودکان به شیوه محدوده محور در شهر ایلام [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 83-108]

 • براتی، ناصر تبیین مؤلفه ‏های آموزش شهرسازی با تأکید بر ارتباط با اجتماع یادگیری حرفه ای [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 147-178]

 • بنائی کشتان، ونداد تحلیل محتوای متن شهر مبتنی بر کاربست اصطلاحات عامیانه زبان در ارزش‌گذاری محله و مسکن: مورد پژوهی تهران [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 71-95]

 • بهزادپور، محمد پژوهشی بر جایگاه طبیعت در حس سرزندگی ساکنان در مجتمع‌های مسکونی [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 97-130]

پ

 • پاکدل فرد، محمدرضا بازخوانی مفاهیم مسکن مهر از بعد کالبدی- اجتماعی در شهر جدید سهند (مورد مطالعه: مجتمع آفتاب) [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 165-200]

 • پورجعفر، محمدرضا بررسی میزان سازگاری شهرهای هوشمند با زمینه و بستر آن ها [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 1-32]

ت

 • تاج مزینانی، علی اکبر تحولات گفتمانی ابژۀ سیاست‌های مسکن در ایرانِ پس از انقلاب [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 1-37]

 • تازه دل، ستاره تدوین الگوی مدیریت یکپارچۀ حوزۀ مادر شهری با تأکید بر حکمروایی [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 25-48]

 • تیمورنژاد، کاوه تبیین الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی با رویکرد عصر دیجیتال [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 165-191]

ث

 • ثروتی، زهرا الگوی توزیع فضایی جزایر حرارتی در بستر ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی (مورد کاوی شهر تهران) [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 1-23]

ج

ح

 • حاتمی، احمد ارزیابی توزیع فضایی شاخص‌های خلاقیت در نظام سکونتگاهی استان هرمزگان [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 49-82]

 • حبیبی، کیومرث تدوین الگوی مدیریت یکپارچۀ حوزۀ مادر شهری با تأکید بر حکمروایی [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 25-48]

 • حجازی، رخشاد کارایی قوانین و سیاستهای موجود در بروز رفتار محیطزیستگرایانه از دیدگاه دو گروه شهروندان شهر تهران و مدیران اجرایی حوزه مدیریت محیطزیست شهرداری تهران [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 95-118]

 • حیدری، محمدتقی تحلیل اهمیت- عملکرد عوامل کلیدی موفقیت در بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری با تأکید بر ذینفعان (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 149-178]

 • حسینی، سیدزین العابدین سنجش شاخص‌های برگزیده در روند توسعه شهری سبز در منطقه 22 شهر تهران [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 109-150]

 • حمیدی، فاطمه برساخت سویه‌های اجتماعی حاشیه‌نشینی و شناسایی آسیب‌های زیست پذیری شهرستان هویزه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 87-135]

خ

 • خیرالدین، رضا توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی با گذر از رویکرد نیازمبنا به دارایی مبنا؛ (موردکاوی محله فرحزاد تهران) [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 29-58]

 • خوش بین، سپیده کارایی قوانین و سیاستهای موجود در بروز رفتار محیطزیستگرایانه از دیدگاه دو گروه شهروندان شهر تهران و مدیران اجرایی حوزه مدیریت محیطزیست شهرداری تهران [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 95-118]

 • خوشرو، مینا تدوین مدل سنجش کیفیت ادراک‌شده از مقصد گردشگری تهران از دیدگاه گردشگران بین‌المللی [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 137-164]

د

 • دانش فرد، کرم اله تبیین الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی با رویکرد عصر دیجیتال [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 165-191]

ذ

 • ذبیحی، حسین تحلیل محتوای متن شهر مبتنی بر کاربست اصطلاحات عامیانه زبان در ارزش‌گذاری محله و مسکن: مورد پژوهی تهران [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 71-95]

ر

 • رحیمی، احمد ارزیابی کیفی کاربری جایگاههای سوخترسانی خطی کلانشهر اصفهان بر اساس ترکیب منطق فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 1-28]

 • رسولی، محمد تحلیل اهمیت- عملکرد عوامل کلیدی موفقیت در بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری با تأکید بر ذینفعان (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 149-178]

 • رضایی، باقر بازخوانی مفاهیم مسکن مهر از بعد کالبدی- اجتماعی در شهر جدید سهند (مورد مطالعه: مجتمع آفتاب) [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 165-200]

 • رفیعیان، مجتبی بررسی میزان سازگاری شهرهای هوشمند با زمینه و بستر آن ها [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 1-32]

ز

 • زیاری، کرامت اله ارزیابی توزیع فضایی شاخص‌های خلاقیت در نظام سکونتگاهی استان هرمزگان [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 49-82]

 • زعیم دار، مژگان کارایی قوانین و سیاستهای موجود در بروز رفتار محیطزیستگرایانه از دیدگاه دو گروه شهروندان شهر تهران و مدیران اجرایی حوزه مدیریت محیطزیست شهرداری تهران [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 95-118]

س

 • ستاری ساربانقلی، حسن بازخوانی مفاهیم مسکن مهر از بعد کالبدی- اجتماعی در شهر جدید سهند (مورد مطالعه: مجتمع آفتاب) [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 165-200]

 • سیدالحسینی، سیدمسلم تدوین الگوی مدیریت یکپارچۀ حوزۀ مادر شهری با تأکید بر حکمروایی [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 25-48]

 • سلطانی، علی الگوی توزیع فضایی جزایر حرارتی در بستر ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی (مورد کاوی شهر تهران) [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 1-23]

 • سلیمانی، محمد شناسایی و سنجش تغییرات فضایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری پهنه‌های فقر (مورد مطالعه: گرگان) [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 39-69]

ش

 • شیعه، اسماعیل تدوین الگوی مدیریت یکپارچۀ حوزۀ مادر شهری با تأکید بر حکمروایی [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 25-48]

 • شفیعی، معصومه تحولات گفتمانی ابژۀ سیاست‌های مسکن در ایرانِ پس از انقلاب [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 1-37]

 • شکری یزدان آباد، شادی بررسی میزان سازگاری شهرهای هوشمند با زمینه و بستر آن ها [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 1-32]

 • شکوهی بیدهندی، محمدصالح ارزیابی و سنجش اثرات احداث کنارگذر جدید بر کیفیت زندگی ساکنان (مورد پژوهی: کوی 22 بهمن شهرستان ساری) [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 59-86]

 • شهابیان، پویان خوانش عوامل مؤثر بر ارتقاء نماهای مسکونی شهر تهران از دیدگاه کنشگران [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 119-146]

 • شهریاری، مرضیه برساخت سویه‌های اجتماعی حاشیه‌نشینی و شناسایی آسیب‌های زیست پذیری شهرستان هویزه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 87-135]

ص

 • صابرمنش، علیرضا تبیین مؤلفه ‏های آموزش شهرسازی با تأکید بر ارتباط با اجتماع یادگیری حرفه ای [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 147-178]

 • صالحی، اسماعیل سنجش شاخص‌های برگزیده در روند توسعه شهری سبز در منطقه 22 شهر تهران [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 109-150]

 • صدیقی، بهرنگ تحولات گفتمانی ابژۀ سیاست‌های مسکن در ایرانِ پس از انقلاب [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 1-37]

 • صلاحی مقدم، علیرضا توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی با گذر از رویکرد نیازمبنا به دارایی مبنا؛ (موردکاوی محله فرحزاد تهران) [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 29-58]

 • صنایعیان، هانیه الگوی توزیع فضایی جزایر حرارتی در بستر ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی (مورد کاوی شهر تهران) [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 1-23]

ض

 • ضرغامی، اسماعیل بررسی اصول مؤثر بر ارتقاء تحرک مستقل کودکان به شیوه محدوده محور در شهر ایلام [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 83-108]

ع

 • عابدی بیزکی، ولی ارزیابی و سنجش اثرات احداث کنارگذر جدید بر کیفیت زندگی ساکنان (مورد پژوهی: کوی 22 بهمن شهرستان ساری) [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 59-86]

 • عباسی، احمد تدوین مدل سنجش کیفیت ادراک‌شده از مقصد گردشگری تهران از دیدگاه گردشگران بین‌المللی [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 137-164]

غ

 • غفاری، محمد تدوین مدل سنجش کیفیت ادراک‌شده از مقصد گردشگری تهران از دیدگاه گردشگران بین‌المللی [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 137-164]

 • غلامی، مونا شناسایی و سنجش تغییرات فضایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری پهنه‌های فقر (مورد مطالعه: گرگان) [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 39-69]

ف

 • فتاحیان، مهسا ارزیابی کیفی کاربری جایگاههای سوخترسانی خطی کلانشهر اصفهان بر اساس ترکیب منطق فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 1-28]

ق

 • قادی، محمدحسین ارزیابی و سنجش اثرات احداث کنارگذر جدید بر کیفیت زندگی ساکنان (مورد پژوهی: کوی 22 بهمن شهرستان ساری) [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 59-86]

ک

 • کیایی، سید علیرضا تدوین مدل سنجش کیفیت ادراک‌شده از مقصد گردشگری تهران از دیدگاه گردشگران بین‌المللی [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 137-164]

 • کاظمی، عالیه بررسی تأثیر عوامل روان‌شناختی رنگ و نور بر ادراک آسایش حرارتی - مطالعه موردی: ساختمان‌های تجاری منطقه 2 تهران [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 33-58]

 • کاظمی، محمد بررسی تأثیر عوامل روان‌شناختی رنگ و نور بر ادراک آسایش حرارتی - مطالعه موردی: ساختمان‌های تجاری منطقه 2 تهران [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 33-58]

 • کتاب اللهی، کسری تبیین احکام و اخلاق اسلامی در فرآیند تملک اراضی شهر ایرانی- اسلامی [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 131-164]

گ

 • گلی پور، مرجان خوانش عوامل مؤثر بر ارتقاء نماهای مسکونی شهر تهران از دیدگاه کنشگران [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 119-146]

ل

 • لطیفی، غلامرضا الگوی توزیع فضایی جزایر حرارتی در بستر ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی (مورد کاوی شهر تهران) [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 1-23]

م

 • محمدیاری، بهناز شناسایی و سنجش تغییرات فضایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری پهنه‌های فقر (مورد مطالعه: گرگان) [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 39-69]

 • موگوئی، رکسانا کارایی قوانین و سیاستهای موجود در بروز رفتار محیطزیستگرایانه از دیدگاه دو گروه شهروندان شهر تهران و مدیران اجرایی حوزه مدیریت محیطزیست شهرداری تهران [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 95-118]

 • مولایی، اصغر تبیین احکام و اخلاق اسلامی در فرآیند تملک اراضی شهر ایرانی- اسلامی [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 131-164]

ن

 • نزیمی، یاسمن تبیین الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی با رویکرد عصر دیجیتال [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 165-191]

 • نیک پور، عامر شناسایی و سنجش تغییرات فضایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری پهنه‌های فقر (مورد مطالعه: گرگان) [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 39-69]

 • نورائی، همایون ارزیابی کیفی کاربری جایگاههای سوخترسانی خطی کلانشهر اصفهان بر اساس ترکیب منطق فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 1-28]

login