تبیین الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی با رویکرد عصر دیجیتال

یاسمن نزیمی؛ کاوه تیمورنژاد؛ کرم اله دانش فرد

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1400، ، صفحه 165-191

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.61652.1351

چکیده
  بهره‌گیری از قابلیت‌های بی‌شمار فناوری در عرصۀ مدیریت شهری نیز، پیامدهای شگرفی به همراه دارد و توسعۀ آن در قالب خدمات هوشمند شهرداری‌ها، نیازمند مدیریت عملکرد درست منابع انسانی است. با توجه به ورود به عرصه انقلاب چهارم و توسعه پارادایم جدید به نام مدیریت منابع انسانی دیجیتال، حوزه‌های مختلف فرایند مدیریت منابع انسانی، ازجمله ...  بیشتر