بررسی نگرش مردم شهر تهران نسبت به نقاشی‌های دیواری (مطالعه تجربی منطقه 19)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22054/urdp.2018.27469.1082

چکیده

با عنایت به توسعه و گسترش گرافیک محیطی در سطح فضاهای عمومی شهر، مطالعه حاضر به بررسی نگرش مردم منطقه 19 شهر تهران نسبت به وضعیت نقاشی‌های دیواری پرداخته است. برای بررسی نگرش افراد از نظریه «محرک ـ پاسخ» استفاده گردیده، که تحت تأثیر سه فرایند میزان توجه (دقت)، وضعیت ادراک و میزان پذیرش می‌باشد. در این میان نیز می‌توان آثار عملکردی، زیباشناختی و هویت‌بخشی را برای نقاشی‌های دیواری متصور بود تا از این طریق بتوان نگرش مخاطبان شهری نسبت بدین پدیده را سنجید. برای انجام این پژوهش از روش پیمایش استفاده‌ شده و جامعه آماری آن را کلیه مردم ساکن در منطقه 19 در سال 1394 تشکیل می‌دهند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران حدود 500 نفر محاسبه‌ شده و شیوه نمونه‌گیری دومرحله‌ای می‌باشد. نتایج حاصل نشان می‌دهد طراحی نقاشی‌ها با موضوع طبیعت و زندگی شهری بیش از سایر نقاشی‌ها در حال افزایش هستند؛ میزان توجه (دقت) به نقاشی و میزان پذیرش نقاشی نقش بسزایی بر آثار عملکرد، هویتی و زیباشناختی نقاشی‌ها دارد؛ گر چه در این میان سهم فرایند پذیرش به‌مراتب بیش از میزان توجه، می‌باشد. همچنین ادراک افراد از نقاشی‌های دیواری در قالب مضامین «ادراک نوستالوژیک» (بیشتر نقاشی‌های شهدا و جنگ و مسئولان)، «ادراک هویت‌بخش دینی» (بیشتر نقاشی‌های مذهبی) و «ادراک منتقدانه» (سایر نقاشی‌ها) مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Attitude of Tehran’s Citizens regarding Wall Paintings throughout the City: An Empirical Study of Disctrict 19

نویسنده [English]

  • Ahmad Ghiasvand
Assistant Professor of Sociology, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The present study investigates the attitude of the people of Tehran (District 19) towards wall painting depicted in the public spaces of city.The theory of stimulus-response was used to examine people's attitudes. The conceptual model had three processes: attention, accuracy, and acceptance. Also, the functional, aesthetic, and identity effects of wall paintings were evaluated. A survey was used and the population of the study consisted of residents of District 19 in the year 2015/16. The sample size of 500 was calculated through the Cochran formula and a a two-stage sampling method was implemented. The results of the study show an increase in paintings of "Nature and Urban Life" more than any other theme. Attention and perception of wall paintings play an important role on the functional, identity, and aesthetic effects. Of course, the impact of perception component is more than attention. People's perceptions of wall paintings have been analyzed in three themes: "Nostalgic perception" (mainly wall paintings of martyrs, war, and officials), "religious identity perception" (mainly of religious paintings), and "critical perception" (other wall paintings).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Wall Paintings
  • Painting Acceptance
  • Stimulus-Response Theory
  • District 19
  • Tehran