برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای (URDP) - کاربران