امکان‌سنجی استقرار صنایع در شهرستان اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محققی اردبیلی، اردبیل

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

10.22054/urdp.2018.25708.1078

چکیده

کاربری صنعتی از کاربری‌های است که جانمایی مناسب آن می‌تواند محیط طبیعی و انسانی را از تأثیرات منفی استقرار کاربری صنعتی مصون دارد و به تحقق توسعه پایدار با رویکرد کمترین خطرزایی و خطرپذیری کمک نماید. ازاین‌رو در این تحقیق با لحاظ نمودن استانداردهای حریم‌ها و دسترسی‌های معیارهای طبیعی و انسانی موجود در محدوده شهرستان اردبیل به پهنه‌بندی اراضی شهرستان اردبیل جهت تعیین مکان مناسب برای استقرار صنایع اقدام گردید. این تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و تحلیلی می‌باشد، بدین معنی که با استفاده از استانداردهای موجود به جانمایی صنایع در محدوده موردمطالعه اقدام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اراضی کاملاً مناسب برای استقرار صنایع، 43720 هکتار از اراضی محدوده موردمطالعه را شامل می‌شود. با توجه به این‌که مدل AHP فقط توانایی شناسایی پهنه‌های مناسب و نامناسب برای استقرار صنایع را داراست و نمی‌تواند اولویت و ارجحیت استقرار صنایع، در مکان‌های مناسب را تحقق بخشد؛ بنابراین با استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار ARC MAP به شناسایی و جداسازی پهنه‌های کاملاً مناسب که حداقل 200 هکتار مساحت داشته باشند، اقدام گردید و با استفاده از مدل VIKOR و 8 معیار مؤثر در امر مکان‌یابی صنایع، به اولویت‌بندی پهنه‌های شناسایی‌ شده اقدام شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مکان فعلی صنایع در شهرستان اردبیل با پهنه‌های بهینه شناسایی‌ شده در این تحقیق، مغایرت دارد و همچنین 6 پهنه مناسب جدید برای استقرار واحدهای صنعتی در محدوده شهرستان اردبیل شناسایی و اولویت‌بندی استقرار صنایع در این پهنه‌ها مشخص شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Feasibility Study of the Establishment of Industries in Ardabil

نویسندگان [English]

  • Bahram Imani 1
  • Mohamad Hasan Yazdani 2
  • Solmaz Rohipour 3
1 Associate Professor of Geography and Rural Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 MA of Geography and Urban Planning, Azad University of Ardabil, Ardabil
چکیده [English]

Industrial application is one of the applications whose proper layout can protect the natural and human environment from the negative effects of the deployment of industrial use. Hence, in this study, considering the standards of safety and accessibility of natural and human criteria in the city of Ardabil, a land zoning of Ardabil was carried out to determine the appropriate location for the establishment of industries. The research was conducted with application purposes in mind, and in terms of its nature and method, it was a descriptive and analytical research, which means that using the existing standards, the industries are located in the studied area. The results of this research indicate that the lands suitable for the establishment of industry of 43720 hectares of land are included in the study area. Given that the AHP model only has the ability to identify suitable and unsuitable areas for the establishment of industries and cannot determine priority and preference fo the deployment of industries in the appropriate places, the capabilities of the ARC MAP software were used to identify and isolate entire areas suitable for at least 200 hectares. Using the VIKOR model and the 8 effective criteria for locating industries, he identified areas were prioritized. The results of the research show that the current location of the industry in the city of Ardabil is in conflict with the optimal areas identified. Also, 6 new areas for the establishment of industrial units in the Ardebil district were identified and prioritized for the establishment of industries in these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Land Zoning
  • Locating Industries
  • the AHP Model
  • the VIKOR Model
  • Ardabil