جایگاه فضای فیزیکی در شکل‌گیری حوزه عمومی مطالعه موردی بوستان نشاط در شهر کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22054/urdp.2015.2317

چکیده

حوزه عمومی، مفهومی است که به فضاها و فرآیندهای ارتباطات اجتماعی آزاد، به لحاظ سیاسی برابر و در عین‌ حال مستقل دلالت می‌کند. حوزه عمومی را قلمرویی از حیات اجتماعی دانسته‌اند که در آن می‌توان مسائل و موضوعات مورد علاقه را به بحث گذاشت. قلمرویی که در آن می‌توان اختلاف نظرات را از طریق بحث منطقی و نه توسل به جزمیات جاافتاده و یا با توسل به احکام سنتی صادره از سوی عرف و عادات، طرح کرده و به نتیجه رساند.
از مولفه‌های اصلی شکل‌گیری حوزه عمومی مشارکت است. مؤلفه سرمایه اجتماعی برای شکل‌گیری مشارکت پایدار در حوزه عمومی تعیین‌کننده به نظر می‌رسد. سرمایه‌ای که اعتماد افراد را برای ورود به گفت‌وگو فراهم کرده و درنتیجه احتمال رسیدن به توافق را ممکن می‌سازد.
این مقاله با روش مطالعه موردی و با استفاده از دو ابزار مشاهده میدانی و پرسشنامه بوستان نشاط واقع در شهر کرمان را مطالعه می‌کند تا سرمایه اجتماعی و شاخص‌های شهر انسانی را دریک فضای فیزیکی به‌عنوان بستر مناسب برای تعامل پایدار اجتماعی مورد سنجش قرار دهد و نشان می‌دهد که چگونه فضای فیزیکی مناسب برای تحقق جنبه‌های اساسی حوزه عمومی تعیین‌کننده است.

کلیدواژه‌ها