بررسی عوامل تأثیرگذار بر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده - تاریخی (مطالعه موردی: شهر لامرد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بافت‌هایفرسودهوقدیمیشهرهایایرانکهدراغلبمواردهستهاولیهوبخشاصلیشهرهاراتشکیلمی‌دهند،ازیک‌طرفجزءمیراثفرهنگیوتاریخیآنشهرهامحسوبشدهوحفظ و بهسازیکالبدیوتوانمندسازیعملکردی آن‌هاواجب بوده وازطرفدیگراغلباینبافت‌هاباگذشتزمانوعدمتوجهونگهداریمناسب،دچارفرسودگیواضمحلالکالبدیوعملکردیمی‌گردند. همگامبا تغییراتاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیو فناوری‌هایجدید،بافت‌هایشهریباتغییرشکلوشالودهمواجه گردیده‌اند،چرا کهشهرنیزهمچونسایرپدیده‌هایمصنوعیانسان‌ساختدرطولزماندچارتغییروتحولمی‌گردد. در ایران اغلب شهرهای کهن و پرجمعیت دارای چنین وضعیتی هستند و در این راستا این تحقیق در شهر لامرد واقع در جنوب استان فارس انجام شده است که هدف از این پژوهش بهسازی و نوسازی و شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها و برطرف کردن آن‌هاست. ارائه استراتژی با استفاده از مدل swot است. در این پژوهش از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده و نوع آن نیز کاربردی می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که روند رو به رشد در ساخت‌وساز به‌عنوان اولین فرصت، قرارگیری شهر در پهنه‌بندی زلزله با خطر بالا به‌عنوان نخستین تهدید، پتانسیل استفاده از زمین‌های بایر و بدون استفاده جهت ایجاد فضاهای مناسب جهت ارتقای کیفیت زیست محیط به‌عنوان نخستین قوت و پایین بودن تعداد ابنیه باکیفیت نوساز و استاندارد به‌عنوان نخستین ضعف محسوب می‌شود. و درنهایت با توجه به نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت به تدوین استراتژی‌ها اقدام گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Factors Affecting Improvement and Renovation of Historical Areas: A Case Study of Lamerd City

نویسندگان [English]

  • Reza Mostofi
  • Tahereh Erfanmanesh
  • amir saberi
  • Mohammad Reza Akbari
چکیده [English]

In most cases, distressed areas of Iran cities make up the core and main districts of cities. On one hand, they are considered as cultural and historical heritages of those cities, therefore; it is necessary to retaining physical rehabilitation and empowerment of their performance. On the other hand, with the passage of time and as a result of lacking proper maintenance, most of the tissues suffer from exhaustion and collapse of their physical and functional. Along with social, economic and cultural changes and new technologies, urban tissues have also been changed since the city like other synthetic man-made phenomena will change over time. Iran's most ancient and densely populated cities have such a
 
preparing vulnerability layer (map) for each index, final social vulnerability map is outlined created by overlapping layers in GIS. Also using TOPSIS Technique, five areas under the study have been ranked based on social vulnerability. Findings indicate that there is a significant relationship between physical vulnerability and social vulnerability in the study area. Further in unit district analysis, the area 3 has the most social vulnerability to earthquake and the others are ranked 5,4,1,2 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Vulnerability
  • Analytic Hierarchy Process (AHP)
  • TOPSIS technique
  • GIS
  • zone 1 of Tabriz city