ارزیابی سیاست انتقال پایتخت اداری – سیاسی از کلان‌شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کلان‌شهر تهران مانند بسیاری کلان‌شهرها در کشورهای درحال‌توسعه با مسائل مختلفی مواجه است. ازجمله این مسائل پیدایش انواعی از تمرکزها (جمعیتی، فعالیتی و...) در آن می‌باشد که خود منشأ بسیاری از مشکلات گشته که درنتیجه آن‌ها همواره در محافل علمی و سیاسی مباحث و راهکارهایی در راستای تعدیل این پیامدهای منفی مطرح شده است. انتقال پایتخت، ازجمله مواردی است که به‌عنوان یک گزینه جهت کاهش تمرکزهای موجود در کلان‌شهر تهران بارها عنوان شده اما تاکنون جنبه عملی نیافته است؛ بنابراین در این پژوهش که به شیوه توصیفی - تحلیلی و نیز با استفاده از مطالعات اسنادی و روش مصاحبه با کارشناسان انجام شده است، به دنبال آن هستیم تا به ارزیابی سیاست انتقال پایتخت اداری سیاسی از جنبه تأثیر آن بر تمرکززدایی از کلان‌شهر تهران بپردازیم. با توجه به یافته‌های این پژوهش به نظر نمی‌رسد این سیاست بتواند در دستیابی به هدف کاهش مسائل کلان‌شهر تهران موفق باشد و درنتیجه به‌عنوان یک سیاست معقول برای کاهش تمرکزها در تهران و نیز تعدیل عدم تعادل‌های ملی، پیگیری گردد. درعین‌حال راهکارهای عملی‌تری غیر از انتقال پایتخت، در سطح ملی و نیز سطح کلان‌شهر تهران می‌توان مفروض داشت که در راستای تعدیل مسائل این کلان‌شهر و حتی تعادل‌بخشی در نظام شهری کشور می‌توانند مؤثر واقع شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Administrative –Political Capital Transferring Policy in Tehran Metropolis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shaikhi
  • Najmeh Agha Mohseni Fashami
چکیده [English]

Like many metropolises in developing countries, Tehran metropolis is encountering with different problems including the existence of different concentrations in it which has been the source of many other problems leading to addressing the balance between these negative consequences in political and scientific assemblies consequently. Capital transferring is one of the cases being addressed in order to decrease concentrations in Tehran metropolis frequently while it has not been applied ever. Using descriptive – analytic method, documentary studies and interviewing with experts, this research aims to evaluate administrative -political capital transferring policy and its effect on decentralization of Tehran metropolis. Findings indicate that it doesn’t seem that this policy can be successful in decreasing Tehran metropolis’s problems and consequently to be followed as a moderate policy in declining the concentration as well as adjusting the national imbalances in this city. At the same time, we can assume more practical strategies except capital transferring at national and Tehran metropolis levels which are effective in decreasing metropolis’s problems and even urban system of the country

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital
  • Capital Transferring
  • Tehran Metropolis
  • decentralization