نقش کیفیت محیطی در ارتقای تعاملات اجتماعی خیابان‌های شهری (نمونه موردی: خیابان امام خمینی آمل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فضاهای باز شهری مانند خیابان به‌عنوان مهم‌ترین مکان برقراری تعاملات اجتماعی شهروندان و تجلی‌گاه حیات مدنی شهر و محل وقوع رویدادها و فعالیت‌های اجتماعی شهروندان در زندگی و حیات شهری به شمار می‌آیند.. اما امروزه در بیشتر شهرهای کشور مردم فضای شهری را به‌عنوان مسیری برای گذر می‌نگرند به‌جای این که فضاها آن‌ها را به مکث و مراودت اجتماعی تشویق کنند. اهمیت بیش‌ازاندازه به‌سرعت، تکنولوژی و زمان، مقیاس‌ها را دگرگون کرده و باعث نادیده گرفتن نیازهای عابران پیاده و کمبود کیفیت در خیابان شهری شده که درنتیجه باعث تضعیف تعاملات اجتماعی شده است. افزایش کیفیت زندگی شهری و تعاملات اجتماعی در فضای شهری یکی از چالش‌های حرفه طراحی شهری بوده است. در پژوهش حاضر نقش کیفیت محیطی در ارتقای تعاملات اجتماعی مدنظر است که در متد پژوهش، مؤلفه‌های تأثیرگذار کیفیت محیطی در خیابان 5 مؤلفه استخراج شد و سپس با استفاده از پرسشنامه با نمونه آماری 350 نفر که تصادفی بوده و با انجام تحلیل‌های استنباطی و توصیفی آماری مطالعه حاضر از نرم‌افزار spss بهره برده است که شامل آزمون T، واریانس یک‌طرفه، رگرسیون گام‌به‌گام و آزمون پیرسون می‌باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مؤلفه‌های تأثیرگذار کیفیت محیطی فضای شهری، پویایی، دسترسی و آسایش، دارای بیشترین تأثیر و هویت کمترین تأثیر را روی کیفیت محیطی و میزان حضور شهروندان در فضای شهری در خیابان امام خمینی‌شهر آمل دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Environmental Quality in the Improvement of Social Interactions in Urban Streets: The Case of Imam Khomeini Street in Amol

نویسندگان [English]

  • Hasan Sajadzadeh
  • Faeze mohamadi
چکیده [English]

Open urban spaces are the most important places for social interactions among citizens. They represent the civil life of a city and act as a place where the majority of social events take place. In many contemporary Iranian cities, however, urban spaces are viewed as places for passage and do not usually encourage people to deliberate and establish social relationships. Increasing overemphasis on speed, technology, and time has affected scales and caused the needs of pedestrians to be neglected. As a result, the deterioration of the quality of urban streets has reduced social interactions. A big challenge in the area of urban design is to improve the quality of urban life and social interactions. The present study therefore seeks to investigate the influence of environmental quality on the improvement of social interactions. For this purpose, the literature on the components of environmental quality in streets was reviewed and five of the most important components were selected. The selected components were used to develop a questionnaire which was given to 350 randomly selected
subjects. The results were then analyzed in SPSS by means of inferential and descriptive statistical techniques such as t-test, one-way ANOVA, step-by-step regression, and Pearson test. Findings indicate that dynamicity, access, and comfort are the most influential components and identity has the lowest influence on the environmental quality and the attendance of citizens in the urban space of Imam Khomeini Street in the city of Amol.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Qualities
  • Social Interactions
  • Urban Streets
  • Imam Khomeini Street in Amol