داوران

نام داور سمت / سازمان
حسن احمدی عضوهیات علمی دانشکده هنرومعماری، دانشگاه گیلان
شیرین احمدنیا هیات علمی
شیرین احمدنیا دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی شهری و منطقه ای دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران
حسین ایمانی جاجرمی گروه مطالعات توسعه دانشگاه تهران
مهدی امیدی
بهرام امین زاده گوهرریزی دکتری شهرسازی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
ناصر برک پور
حمیدرضا پارسی دانشگاه تهران
صدیقه پیری دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی
ستار پروین هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی
علی اکبر تقی پور استادیار دانشگاه دامغان
سیدحسن تقوایی گروه معماری منظر- دانشکده معماری و شهرسازی- دانشگاه شهید بهشتی
نوین تولایی شهرسازی دانشگاه مازندران
امیر جعفرزاده مدرس دانشگاه
محمود جمعه پور دانشگاه علامه طباطبائی
محمود جمعه پور دانشگاه علامه طباطبایی
علی جنادله دانشگاه علامه طباطبائی
غلامرضا حقیقت نائینی دانشگاه هنر
علی خاکساری سردبیر فصلنامه
علی خاکساری دانشگاه علامه طباطبایی
محمدامین خراسانی استادیار جغرافیا، دانشگاه تهران
مرتضی خلیلی
مجتبی رفیعیان عضو هیئت علمی
مجتبی رفیعیان گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
مجید زارعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
احسان زارعیان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی زندیه معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
سمیه شالچی دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی
محمد شیخی برنامه ریزی اجتماعی و توسعه شهری ومنطقه ای دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران
اسماعیل شیعه
اسماعیل صالحی دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
صادق صالحی دانشیار جامعه شناسی محیط زیست دانشگاه مازندران
مهشید صحی زاده دانشگاه بوعلی سینا، همدان
مظفر صرافی دانشگاه شهیدبهشتی
محمود ضیایی
اسماعیل عالی زاد دانشگاه علامه طباطباوی
مسعود عالمی نیسی
میترا عظیمی 1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
احمد غیاثوند استادیار رشته جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
اسماعیل قادری دانشکده مدیریت و جهانگردی دانشگاه علامه طباطبائی
مرتضی قلیچ دانشگاه قزوین
مرتضی قورچی دانشگاه شهید بهشتی، هیات علمی گروه جغرافیای سیاسی
عبدالحسین کلانتری دانشگاه تهران
غلامرضا لطیفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه
مهدیه محمدتقی زاده دانشگاه علامه طباطبائی
حسن محمودزاده
آتوسا مدیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حسین میرزایی
بهزاد ملک پور دانشگاه شهیدبهشتی
پریسا مهاجری گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی
مائده هدایتی دانشگاه علم و صنعت
مائده هدایتی
مجتبی ولی بیگی دانشگاه فنی مهندسی بوئین زهرا