بررسی رابطه رویکرد منظر تاریخی شهری با زیست پذیری شهری

روح الله رستمی؛ سید یعقوب موسوی؛ بهرام قدیمی؛ خلیل میرزایی

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1399، ، صفحه 37-65

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.58838.1294

چکیده
  مقاله حاضر «بررسی رابطه بین رویکرد منظر تاریخی شهری با زیست‌پذیری شهری» می‌باشد. اصطلاح زیست‌پذیری اشاره به درجه تأمین ملزومات یک جامعه بر مبنای نیازها و ظرفیت افراد آن جامعه دارد. روش تحقیق مورداستفاده، روش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه همراه با مصاحبه بوده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه شهروندان 18 ساله و بالاتر ...  بیشتر

رشد شهرگرایی و احساس تعلق محله‌ای

سحر صفری؛ سید یعقوب موسوی

دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/urdp.2018.17901.1057

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر تاثیر رشد شهرگرایی بر احساس تعلق محله‌ای را بررسی می‌کند و در این راستا مفهوم شهرگرایی با تاکید بر نظریه لوئیس ورث و نظریه های مکتب شیکاگو و مفهوم احساس تعلق محله‌ای با استفاده از نظریه های حس تعلق به اجتماع محله‌ای مک میلان و چاویس، هویت مکان رلف و رائولز و نظریه سیستمیک کاساردا و جانویتز مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ...  بیشتر