تدوین الگوی مدیریت یکپارچۀ حوزۀ مادر شهری با تأکید بر حکمروایی

ستاره تازه دل؛ اسماعیل شیعه؛ سیدمسلم سیدالحسینی؛ کیومرث حبیبی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1400، ، صفحه 25-48

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.61750.1354

چکیده
  این مقاله با هدف دستیابی به الگوی مناسب مدیریت یکپارچۀ حوزۀ مادر شهری مشهد با در نظر گرفتن جایگاه تمامی کنشگران انجام‌شده است. روش تحقیقی مقاله از نوع از روش کیفی تحلیل محتوای مضمون بوده و از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته استفاده‌شده است. جامعۀ آماری خبرگان و متخصصین حوزۀ مدیریت شهری درنظرگرفته شده‌اند. نمونه‌گیری از ترکیب دو روش معیاری ...  بیشتر

واکاوی و ارزیابی نقش نهاد قدرت در سازمان‌یابی فضایی در مجموعه شهری مشهد

احسان ارشادسرابی؛ عاطفه دهقان؛ اسماعیل شیعه

دوره 5، شماره 14 ، آذر 1399، ، صفحه 141-172

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.62387.1361

چکیده
  امروزه برنامه­های توسعه­شهری بواسطه واگرایی و جدایی­گزینی مولفه­ها و گروه­های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی صاحب­نفوذ و قدرت در قلمروهای­سرزمینی، کنترل کمی بر مولفه­ها و نیروهای شکل­دهنده خود دارند، بطوریکه فرآیند قدرت در مجموعه­شهری باعث حذف­تدریجی گروه­ها و منافع غیر متشکل به نفع گروه­های مسلط می­باشد. در ...  بیشتر