شهرهای دوستدار زن و استراتژی‌های دستیابی به آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

زنان و مردان متناسب با نقش و مسئولیت‌شان از فضاهای شهری به شیوه‌های گوناگون استفاده می‌کنند. در این میان، زنان همواره به‌طور مستقیم با خانواده و جامعه در ارتباط بوده‌اند و می‌باید در کانون فرایند برنامه‌ریزی و ساخت فضاهای شهری قرار گیرند. اما تاکنون روند غالب در تدوین برنامه‌ریزی‌های شهری از حاکمیت نگرش مردانه و درک نیازهای آن‌ها از شهر حکایت می‌کند. این در حالی است که امروزه برنامه‌ریزان شهری بر این باورند که به دلایل بی‌شماری ساخت فضای شهری نیاز به اتخاذ روشی دارد که در آن تعادل‌های جنسیتی رعایت شده باشد.
بر این اساس در مقاله حاضر «درک تفاوت نیازهای زنان و مردان در ساخت فضای شهری»، «شناخت عناصر مهم در ایجاد شهرهای دوستدار زن» و «تبیین نقش زن در فرایند برنامه‌ریزی شهری» مدنظر می‌باشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی مؤلفه‌های مورد نیاز برای ایجاد شهر دوستدار زن شناسایی شد. سپس بر اساس مجموعه مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته و همچنین منطبق با مؤلفه‌های برآمده از نظریه‌های مطرح‌ شده، استراتژی‌ها و اقدامات ضروری جهت ایجاد شهر دوستدار زن و پیشنهاد‌های مشخص در این رابطه تبیین گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women-friendly Cities and Strategies to Achieve it

نویسنده [English]

  • MITRA AZIMI
چکیده [English]

        Both men and women deploy city spaces corresponding to their social roles and responsibilities. Since women have always been directly in contact with family and society, they should be considered at the center of attention in urban planning and construction. However, urban planning has been consolidated on the patriarchal implementations and understanding of men’s need. That is why urban policy makers believe that considering the gender equalities should be above all decision making for reshaping the cities. To address the issue, this article attempts to sheds light on the concepts of ‘understanding the needs of both men and women in construction of urban spaces’, ‘recognition of the crucial elements in women-friendly city’ and ‘elucidation of women’s role in urban planning. In doing so, both library research and deeds survey will be customized. Thereafter, according to the literature, the suitable theoretical framework will be adopted so that the strategies and the developmental attempts could be done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women-Friendly City
  • public sphere
  • urban planning
  • Quality of life