نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده هنر و معماری - گروه طراحی شهری-همدان-ایران

2 دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده هنر و معماری- گروه طراحی شهری- همدان-ایران

3 دانشگاه آزاد یادگار امام- واحد شهر ری- گروه طراحی شهری

10.22054/urdp.2023.69708.1469

چکیده

جداره‌های شهری، از مؤثرترین عناصر محیطی تأثیرگذار بر کیفیت فضاهای شهری محسوب می‌شوند و ارتقا کیفی آن‌ها می‌تواند به بالا رفتن کیفیت کالبدی در شهر منجر شود. هم‌چنین پرداختن به مقوله زیباسازی در شهرها تضمین کننده آسایش و امنیت روانی شهروندان است که می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری از فضاهای عمومی شود. امروزه منظر شهری و شاخص‌های زیبایی‌شناسی آن، جایگاه تعریف شده و روشنی دارد اما سوال از منظر شهری ذهن را به سمت مولفه‌های تاثیرگذار با آن سوق می‌دهد. لذا هدف از این نوشتار استخراج اصول و راهکارهای موثر بر ارتقای جنبه زیبایی‌شناسی در بعد عینی-کالبدی جداره شهری و هم‌چنین اولویت‌بندی آن‌ها از منظر شهروندان در پیاده‌راه ارم شهر قم می‌باشد.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با سطح خطای 5 درصد، 384 نفر محاسبه شده و روش‌شناسی پژوهش، با توجه به ماهیت و روش پاسخ‌دهی به مسائل تحقیق از نوع توصیفی-کمی و از لحاظ هدف، کاربردی است. به منظور تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده، از نرم‌افزار لیزرل جهت طراحی معادله ساختاری سود برده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این نکته است که جداره‌های شهریِ محدودۀ پیاده‌راه ارم، نیازمند کیفیت‌بخشی در مؤلفه‌های منظر شهری نظیر زیبایی و تنوع بصری در تزئینات جداره شهری، توجه به الحاقات در نما و هم‌چنین توجه ویژه در بکارگیری تنوع در بافت مصالح است. هم-چنین شهروندان مولفه عدم وضعیت آشفتگی و اغتشاش بصری در پیاده‌راه با ضریب تاثیر 82/0 را مثبت و مناسب ارزیابی کرده و این مولفه را بالاترین اولویت و ترجیحات بصری خود می‌دانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Recognizing the physical-objective indicators in the aesthetics of the urban wall by prioritizing individual perceptions (case study: Eram pedestrian street in Qom)

نویسندگان [English]

  • Narjes GHaempanah 1
  • Ebrahim Molavi 2
  • Mohammad Omidvarian 3

1 Bu-Ali Sina University- FAaculty of Art and Architecture - Departments Urban design- Hamedan- Iran

2 Bu-Ali Sina university- faculty of art and architecture- departments urban design- Hamedan-Iran

3 Yadegar Emam Shahr rey- azad university- faculty of urban design

چکیده [English]

Urban walls are considered to be one of the most effective environmental elements affecting the quality of urban spaces. Also, addressing the category of beautification in cities guarantees the comfort and psychological security of citizens, which can increase the productivity of public spaces. the question of the urban landscape leads the mind to its influential components. Therefore, the purpose of this article is to extract the effective principles and solutions to improve the aesthetic aspect in the objective-physical dimension of the urban wall and also to prioritize them from the perspective of the citizens on the Aram sidewalk in Qom city. The sample size was calculated using Cochran's formula and with an error level of 5 percent, 384 people and the research methodology is mixed. Based on this, an approach of quantitative and qualitative methods has been used. Finally, using Lisrel software, designed the structural equation of the collected information, and the data were analyzed. The results of the research show that the urban walls of the Eram pedestrian area need improvement in the components of the urban landscape, such as the beauty and visual diversity of the urban wall decorations, attention to the additions in the facade, and also special attention in using The variety is in the texture of the material. Also, the citizens evaluated the component of lack of disturbance and visual disturbance on the sidewalk with an impact factor of 0/82 as positive and suitable and consider this component as their highest priority and visual preferences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • objective-physical
  • aesthetics
  • urban wall
  • Eram sidewalk