نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری طراحی شهری دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار طراحی شهری دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 کارشناسی ارشد طراحی شهری، واحد یادگار امام، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران

چکیده

جداره‌های شهری، از مؤثرترین عناصر محیطی تأثیرگذار بر کیفیت فضاهای شهری محسوب می‌شوند و ارتقا کیفی آن‌ها به بالا رفتن کیفیت کالبدی در شهر منجر می‌شود. امروزه منظر شهری و شاخص‌های زیبایی‌شناسی آن، جایگاه تعریف‌شده و روشنی دارد، اما سؤال از منظر شهری ذهن را به سمت مؤلفه‌های تأثیرگذار با آن سوق می‌دهد. لذا هدف از این نوشتار استخراج راهکارهای مؤثر بر ارتقای جنبه زیبایی‌شناسی در بعد عینی-کالبدی جداره شهری و هم‌چنین اولویت‌بندی آن‌ها از منظر شهروندان در پیاده‌راه ارم شهر قم می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با سطح خطای 5 درصد، 384 نفر محاسبه‌شده و روش‌شناسی پژوهش، با توجه به ماهیت و روش پاسخ‌دهی به مسائل تحقیق از نوع توصیفی-کمی و ازلحاظ هدف، کاربردی است. به‌منظور تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده، از نرم‌افزار لیزرل جهت طراحی معادله ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این نکته است که جداره‌های شهریِ محدودۀ پیاده‌راه ارم، نیازمند کیفیت‌بخشی در مؤلفه‌های منظر شهری نظیر زیبایی و تنوع بصری در تزئینات جداره، توجه به الحاقات در نما و هم‌چنین توجه ویژه در به‌کارگیری تنوع در بافت مصالح است. شهروندان مؤلفه عدم وضعیت آشفتگی و اغتشاش بصری در پیاده‌راه را با ضریب تأثیر 82/0، مثبت و مناسب ارزیابی کرده و این مؤلفه را بالاترین اولویت و ترجیحات بصری خود می‌دانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prioritizing Individual Perceptions: Identifying Physical-Objective Indicators in Urban Wall Aesthetics (Case Study: Eram Pedestrian Street in Qom)

نویسندگان [English]

  • Narjes GHaempanah 1
  • Ebrahim Molavi 2
  • Mohammad Omidvarian 3

1 PhD Candidate of Urban Design, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran

2 Assistant Professor of Urban Design, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran

3 MA of Urban Design, Yadegar Emam Branch, Islamic Azad University, Rey, Iran

چکیده [English]

Urban walls hold significant influence over the quality of urban spaces, making them one of the most impactful environmental elements. Enhancing their quality contributes to an overall improvement in the physical aspects of a city. While the urban landscape and its aesthetic indicators are well-established, the question arises regarding the influential components that shape the urban landscape. Hence, the objective of this scholarly article is two-fold: to identify effective solutions for enhancing the aesthetic dimension of urban walls in terms of their objective-physical aspects, and to prioritize these solutions based on the perspective of citizens who frequent the Eram sidewalk in Qom city. Determining the sample size was achieved through Cochran's formula, resulting in a total of 384 participants. The research methodology employed was practical and aligned with the nature of the study, employing a descriptive-quantitative approach to answer research questions. To analyze the collected data, the Lisrel software was employed for designing the structural equation. The research findings highlight the need for improvement in various components of the urban landscape when it comes to the walls of the Eram pedestrian area. These components include enhancing the beauty and visual variety in wall decorations, paying attention to facade additions, and diversifying the texture of materials utilized. Notably, citizens rated the absence of disturbances and visual disruptions as positive and appropriate, assigning it a high impact factor of 0.82. This component emerged as their top priority when indicating their visual preferences. By addressing these findings and incorporating the indicated solutions, urban planners and policymakers can effectively enhance the aesthetic appeal of urban walls, thereby improving the overall perception and experience of citizens within urban spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Objective-Physical
  • Aesthetics
  • Urban Wall
  • Eram Sidewalk
Byrne, B. M. (2013). Structural equation modeling with LISREL, PRELIS, and SIMPLIS: Basic concepts, applications, and programming. Psychology Press.
Carmona, M. (2012). Public Places – Urban Spaces, (Gharaei & Partners, Trans.). Tehran: Tehran Art University Press, 1.
Franssen, M., Vermaas, P. E., Kroes, P. & Meijers, A. W. M. (2016). Philosophy of technology after the empirical turn. Springer international publishing, Switzerland.
Habibi,A. (2012). LISREL Software Practical Training Book: Structural Equation Model and Factor analysis, second edition.
Hollander, Justin B. Anderson, Eric C. (2019). The impact of urban façade quality on affective feelings. Journal of Architectural Research, Vol. 14 No. 2, 2020, pp. 219-232
Jennath, K. A. & Nidhish, P. (2016). Aesthetic judgement and visual impact of architectural forms: a study of library buildings. Procedia Technology, (24), 1808–1818. Doi: 10.1016/j. protcy.2016.05.226
Keshtkaran, R., Habibi, A. & Sharif, H. (2017). Aesthetic preferences for visual quality of urban landscape in Derak High- Rise buildings (Shiraz). Journal of Sustainable Development, 10(94). Doi: 10.5539/jsd.v10n5p94
Khaleghi, N. (2018). Assessing the impacts of pedestrianisation on historic urban landscape of Tehran. Int. J. Architect. Eng. Urban Plan, 28(1): 91-104, June 2018.
Lee,P., Hunter,W.C., Chung,N. (2020). Smart Tourism City: Developments and Transformations, Sustainability, 2020, 12, 3958; doi:10.3390/su12103958
Liu, E., Carta, S. & Sopeoglou, E. (2018). Study trip as means of expanded learning. Information, Communication & Society, 21(9), 1293-1304. Doi: 10.1080/1369118X.2018.1476574
Lu,Sh., Yaping,H., Chaoyang,S., Xiping,Y. (2019) Exploring the Associations between Urban Form and Neighborhood Vibrancy: A Case Study of Chengdu, China, International Journal of Geo-Information, Vol.8, No.4, pp.1-15.
Putri,N.S.A. (2015). Happy Amenities: The Influence of Proximity to Urban Amenities on the Happiness Levels of Residents in Rotterdam, MSc Programme in Urban Management and Development, Rotterdam, The Netherlands.
Sung, Y. S., & Tseng, Y. (2016). Parametric Models of Facade Designs of High-Rise Residential Buildings. International Journal of Engineering and Technology, 8(4), 241-252
Talen, E. (2005). “Evaluating good urban form in an inner-city neighborhood: An empirical application”. Journal of Architectural and Planning Research, 204-228.
Yoshii, Y. (2016). Preserving Alleyways to Increase Walkability of Historical Japanese Cities. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 216, 603-609.
References [In Persian]
Abbasi, Z. (2016). Aesthetic standards of urban facades and desirable bodies with an emphasis on local identity (a case study between Motahri Square and the intersection of Hojat Shahr Street, Qom), Urban Management, 47, 255-276[In Persian]
Atshinbar, M. (2012). Aesthetics of Tehran street landscape, Manzar, 19, 19-12 [In Persian]
Barati, N; Suleiman Nejad, M. (2018). The perception of stimuli in a controlled environment and the effect of gender on it, Bagh Nazar, 17, 57-40[In Persian]
Golkar, K. (2007). the visual environment of the city; The course of transformation from a decorative approach to a sustainable approach, Environmental Sciences, (5) 4, 113-95[In Persian]
Ismaili, F; Charejo, F; Hourijani, N. (2019). Analysis and evaluation of urban walls with an emphasis on visual aesthetics, using the grid method (case example: Englebal St., Sanandaj), Bagh Nazar, 17(82), 65-78[In Persian]
Kalantari, H. (2012). Pathology of urban scenery and landscape in Tehran and presentation of its organizing plan; Case example: Nawab Highway (between Haqshanas Square and Hilal Ahmar Street), research project, manager: Culture and Art Research Institute, Urban Landscape Research Group[In Persian]
Karimi Yazdi, A; Barati, N; Zarei, M. (2015). A comparative evaluation of the perception of urban space from the point of view of the audience and specialists of the urban area (a case study of Imamzadeh Saleh Tajrish urban complex in Tehran), Bagh Nazar, (45) 13, 13-26[In Persian]
Khakzand, M; Mohammadi, M; Jam, F; Agha Begiri, K. (2013). Identifying factors affecting the design of urban bodies with emphasis on aesthetic and environmental aspects (case example: Waliasr street, Qeshm city), Urban Studies, 10, 15-26[In Persian]
Langeroudi Zarifpour, A; AlBorzi, F; Soheili, J. (2023). Investigating urban street views from the perspective of citizens' perception (case example: Khordad 15 Pedestrian Street, Tehran), Applied Research Journal of Geographical Sciences, (6) 22, 60-43[In Persian]
Mahdizadeh, J. (2005). Aesthetics in urban design, publication of urban issues, 17(18), 27-8[In Persian]
Mousavi Servineh Baghi, E; Sadeghi, A. (2015). Presenting the process of designing urban walls in order to improve the visual qualities of urban landscape aesthetics, a case example: Ahmadabad Street, Mashhad, urban Management, 43, 114-99[In Persian]
Pour Mahabadian, E; Afshari, M; Kazemi, M. (2019). The role of urban wall lighting in reducing crime and improving the security of worn-out structures, crime prevention approach, (3) 3, 11-40[In Persian]
Qadiri, M; Shahrbabaki, S. (2016) Analysis of the physical quality of the reconstructed residential environment of Bam city, Applied Research Journal of Geographical Sciences, 16(40), 112-93[In Persian]
Qahremanpour, A; Keshmiri, H; Karimi, B. (2019). Investigating and measuring the influencing criteria on the physical identity of urban street walls (case study: Hafez Street, Shiraz), Architecture and Sustainable Urban Development, (1) 8, 119-133[In Persian]
Qorbanian, M; Behzadfar, M; Shariatpour, F. (2018). Techniques of urban facade analysis with the approach of developing the topic-oriented analysis of the city appearance based on the factors affecting the urban facade from the perspective of urban design, Architecture and Urban Design Letter, (27) 12, 99-125. [In Persian]
Sheibani, M; Hedayat, A; Golestani, N. (2014). Investigating filled and empty spaces in urban facades and their effect on visual perception (case example: historical context of Bushehr), the first annual international conference on civil engineering, architecture and urban planning, Shiraz, Kharazmi Institute of Science and Technology. [In Persian]
Talai, M; Mutavli Haghighi, M. (2022). Comparative comparison of the physical characteristics of urban walls (case examples: the upper and lower rows of Mashhad Street and Tarbiat Tabriz), Ferdous Honar, 4, 85-66[In Persian]
Tavasoli, Mahmoud (2008). Urban design, the art of renewing the city structure, University of Tehran. [In Persian]
Vahdattalab, M; Yaran, A; Mohammadi Khoshbin, H. (2017). Examining the concept and evaluation of full and empty in the walls of historical houses of Tabriz, Islamic Architecture Research, 6(2), 66-[In Persian]
Zangi, B. (2016). Mural painting of Iran; New Approaches, Tehran: Mehr Nowruz Publication (in cooperation with Tehran City Beautification Organization), second edition. [In Persian]
 
 
استناد به این مقاله: قائم‌پناه، نرجس.، ابراهیم، مولوی.، امیدواریان، محمد. (1402). بازشناسی شاخص‌های عینی- کالبدی در زیبایی‌شناسی جداره شهری با اولویت‌بندی ادراکات فردی (مورد پژوهی: پیاده راه ارم شهر قم)،  فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، 8(26)، 87-116.
DOI: 10.22054/urdp.2023.69708.1469
 Urban and Regional Development Planning  is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License...