میترا عظیمی

استادیارگروه  برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

حسین ایمانی جاجرمی استاد گروه مطالعات توسعه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 
علی خاکساری رفسنجانی

استاد گروه  برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

احمد غیاثوند  دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 
محمود جمعه پور استاد گروه  برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. 
محمود جمعه پور استاد گروه  برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 
علی اکبر تقی پور استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان. ایران.
محمود ضیایی دانشیار دانشکده مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. 
بهزاد ملک پور استادیار گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران. 
سمیه شالچی استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 
محمد شیخی دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی و توسعه شهری ومنطقه ای دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
حمیدرضا پارسی استاد گروه برنامه ریزی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران. ایران.
صادق صالحی دانشیار گروه جامعه شناسی محیط زیست، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
محمدامین خراسانی استادیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 
صدیقه پیری

استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

مهدیه محمدتقی زاده استادیار گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
مائده هدایتی فرد

استادیار گروه  برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

غلامرضا لطیفی

دانشیار گروه  برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

مجتبی رفیعیان

 استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر ومعماری ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

مهدی امیدی

استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.

مهشید صحی زاده استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان. ایران 
مرتضی طلاچیان استادیار شهرسازی و آمایش، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 
سیدحسن تقوایی دانشیار گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 
مجید زارعی دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران. 
اسماعیل قادری استادیار گروه مدیریت و جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. 
نوین تولایی

دانشیار گروه  شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

احسان زارعیان استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. 
پریسا مهاجری استادیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. 
سامان پیشوایی دکتری گروه مهندسی سیستم های هوشمند، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه، علم و صنعت ایران، تهران. ایران.
اسماعیل صالحی دانشیار گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 
غلامرضا حقیقت نائینی دانشیار گروه  برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران. 
محمد سعید ایزدی استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران. 
مرتضی خلیلی هیئت مدیرۀ شرکت مهندسین مشاور پرداراز ، تهران. ایران 
مهشید قربانیان استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران. ایران .
حسن ایزدی استادیار گروه  شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. 
کیومرث حبیبی دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. 
میثم موسایی استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران. تهران. ایران. 
مهدی زندیه دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران. 
علی جنادله استادیار گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. 
شیرین احمدنیا

دانشیار گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

آتوسا مدیری استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
رضا خیرالدین دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
علیرضا بندرآباد

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد تهران واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

مجتبی رفیعیان

استاد گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

حامد گوهری پور  استادیار گروه مطالعات شهری، کالج ووستر ایالت اوهایو، ایالت متحده آمریکا.
مرتضی قورچی استادیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 
login