میترا عظیمی گروه  برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 
حسین ایمانی جاجرمی گروه مطالعات توسعه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 
علی خاکساری رفسنجانی گروه  برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 
احمد غیاثوند   گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 
محمود جمعه پور گروه  برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. 
محمود جمعه پور گروه  برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 
علی اکبر تقی پور گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان. ایران.
محمود ضیایی دانشکده مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. 
بهزاد ملک پور گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران. 
سمیه شالچی گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 
محمد شیخی گروه برنامه ریزی اجتماعی و توسعه شهری ومنطقه ای دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
حمیدرضا پارسی گروه برنامه ریزی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران. ایران.
صادق صالحی گروه جامعه شناسی محیط زیست، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 
محمدامین خراسانی گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 
صدیقه پیری گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 
مهدیه محمدتقی زاده گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 
مائده هدایتی فرد گروه  برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 
غلامرضا لطیفی گروه  برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 
مجتبی رفیعیان  گروه شهرسازی، دانشکده هنر ومعماری ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
مهدی امیدی گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
مهشید صحی زاده گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان. ایران 
مرتضی طلاچیان شهرسازی و آمایش، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 
سیدحسن تقوایی گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 
مجید زارعی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران. 
اسماعیل قادری گروه مدیریت و جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. 
نوین تولایی گروه  شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 
احسان زارعیان گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. 
پریسا مهاجری گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. 
سامان پیشوایی گروه مهندسی سیستم های هوشمند، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه، علم و صنعت ایران، تهران. ایران.
اسماعیل صالحی گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 
غلامرضا حقیقت نائینی گروه  برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران. 
محمد سعید ایزدی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران. 
مرتضی خلیلی هیئت مدیرۀ شرکت مهندسین مشاور پرداراز ، تهران. ایران 
مهشید قربانیان گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران. ایران .
حسن ایزدی گروه  شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. 
کیومرث حبیبی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. 
میثم موسایی گروه برنامه ریزی و توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران. تهران. ایران. 
مهدی زندیه گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران. 
علی جنادله گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. 
شیرین احمدنیا گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 
آتوسا مدیری گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. 
رضا خیرالدین گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران. 
علیرضا بندرآباد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد تهران واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. 
مجتبی رفیعیان گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 
حامد گوهری پور  گروه مطالعات شهری، کالج ووستر ایالت اوهایو، ایالت متحده آمریکا. 
مرتضی قورچی گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.