اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامرضا لطیفی

شهرسازی دانشیار- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

///
rlatifi2002yahoo.com
///

سردبیر

علی خاکساری

برنامه ریزی شهری و منطقه ای استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

////
akhaksariyahoo.com
///

مدیر داخلی

مائده هدایتی فرد

برنامه ریزی شهری و منطقه ای استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

maedeh.hedayatifardatu.ac.ir
0000-0002-5478-2541

اعضای هیات تحریریه

محمود جمعه پور

برنامه ریزی اجتماعی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

/////
mahjom43gmail.com
////

حسن سرائی

جامعه شناسی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

////
hsaraieyahoo.com
////

اسماعیل شیعه

مهندسی شهرسازی استاد دانشگاه علم و صنعت

es_shiehiust.ac.ir

محمد شیخی

شهرسازی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

////
m_shaikhi81yahoo.com
////

مهدی زندیه

معماری منظر دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

mahdi_zandiehyahoo.com

اصغر عسکری خانقاه

انسان شناسی استاد دانشگاه تهران

khaneghyahoo.com

خلیل کلانتری

برنامه ریزی منطقه ا ی استاد دانشگاه تهران

////
kalantari22yahoo.com
////

سیدیعقوب موسوی

دانشیار دانشگاه الزهرا

y.mousavi91alzahra.ac.ir

مظفر صرافی

استاد شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی

sarrafisbu.ac.ir

Ali Madanipour

Urban Design Newcastle University

ali.madanincl.ac.uk

Laurent Bridel

, University of Lausanne, Switzerland

laurent.bridelunil.ch

ویراستار انگلیسی

احسان اکرادی

ویراستار و مترجم انگلیسی

ehsan.ekradi954gmail.com

کارشناس نشریه

فاطمه سرکانی

زبان انگلیسی همکار امور فصلنامه

fafa.serkaniyahoo.com
02122906061