مدیر مسئول


غلامرضا لطیفی دانشیار- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

شهرسازی

 • ///
 • rlatifi2002yahoo.com
 • ///

سردبیر


علی خاکساری استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 • ////
 • akhaksariyahoo.com
 • ///

مدیر داخلی


مائده هدایتی فرد استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

اعضای هیات تحریریه


محمود جمعه پور استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه ریزی اجتماعی

 • /////
 • mahjom43gmail.com
 • ////

اعضای هیات تحریریه


حسن سرائی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

جامعه شناسی

 • ////
 • hsaraieyahoo.com
 • ////

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل شیعه استاد دانشگاه علم و صنعت

مهندسی شهرسازی

 • es_shiehiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد شیخی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

شهرسازی

 • ////
 • m_shaikhi81yahoo.com
 • ////

اعضای هیات تحریریه


مهدی زندیه دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

معماری منظر

 • mahdi_zandiehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


اصغر عسکری خانقاه استاد دانشگاه تهران

انسان شناسی

 • khaneghyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


خلیل کلانتری استاد دانشگاه تهران

برنامه ریزی منطقه ا ی

 • ////
 • kalantari22yahoo.com
 • ////

اعضای هیات تحریریه


سیدیعقوب موسوی دانشیار دانشگاه الزهرا

 • y.mousavi91alzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مظفر صرافی استاد شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی

 • sarrafisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Ali Madanipour Newcastle University

Urban Design

 • ali.madanincl.ac.uk

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Laurent Bridel , University of Lausanne, Switzerland

 • laurent.bridelunil.ch

کارشناس نشریه


فاطمه سرکانی همکار امور فصلنامه

زبان انگلیسی

 • fafa.serkaniyahoo.com
 • 02122906061