اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامرضا لطیفی

شهرسازی دانشیار- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

///
rlatifi2002yahoo.com
///

سردبیر

علی خاکساری

برنامه ریزی شهری و منطقه ای استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

////
akhaksariyahoo.com
///

دبیر اجرایی

میترا عظیمی

برنامه ریزی اجتماعی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

mtrazimigmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمود جمعه پور

برنامه ریزی اجتماعی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

/////
mahjom43gmail.com
////

حسن سرائی

جامعه شناسی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

////
hsaraieyahoo.com
////

اسماعیل شیعه

مهندسی شهرسازی استاد دانشگاه علم و صنعت

es_shiehiust.ac.ir

محمد شیخی

شهرسازی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

////
m_shaikhi81yahoo.com
////

مهدی زندیه

معماری منظر دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

mahdi_zandiehyahoo.com

اصغر عسکری خانقاه

انسان شناسی استاد دانشگاه تهران

khaneghyahoo.com

خلیل کلانتری

برنامه ریزی منطقه ا ی استاد دانشگاه تهران

////
kalantari22yahoo.com
////

سیدیعقوب موسوی

دانشیار دانشگاه الزهرا

y.mousavi91alzahra.ac.ir

مظفر صرافی

استاد شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی

sarrafisbu.ac.ir

سیدمحسن حبیبی

شهرسازی دانشگاه تهران

s.mohsenhabibigmail.com

ویراستار ادبی

اکرم سادات بنی طبا

دانشگاه علامه طباطبایی

urdpatu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

احسان اکرادی

ویراستار و مترجم انگلیسی

ehsan.ekradi954gmail.com

صفحه آرا

لیلا خدابنده لو

علامه طباطبایی

urdpatu.ac.ir

کارشناس نشریه

فاطمه سرکانی

زبان انگلیسی همکار امور فصلنامه

fafa.serkaniyahoo.com
02122906061