نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای در پایگاه دواج نمایه شده است. این پایگاه به عنوان معتبرترین پایگاه بین المللی برای نشریات دسترسی آزاد (Access Open) محسوب میشود که بیانگر شاخص کیفیت نشریات و اعتبار پژوهشی آنهاست.

login