آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 407
تعداد پذیرش 101
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 202
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 83

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 115
تعداد مشاهده مقاله 34180
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 29239
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 54 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 161 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 224 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 214 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 197 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 110 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 390 روز
درصد پذیرش 25 %