آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 483
تعداد پذیرش 124
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 228
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 89

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 138
تعداد مشاهده مقاله 52307
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 42150
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 47 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 148 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 210 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 214 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 183 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 104 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 327 روز
درصد پذیرش 26 %