آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 453
تعداد پذیرش 115
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 217
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 88

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 129
تعداد مشاهده مقاله 44426
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 37384
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 51 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 154 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 211 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 214 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 188 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 105 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 345 روز
درصد پذیرش 25 %