ردیف نام نام خانوادگی سمت / سازمان
1 احمد غیاثوند دانشیار گروه  جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی،  دانشگاه علامه طباطبایی. تهران، ایران. 
2 علی خاکساری رفسنجانی

استاد گروه  برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران، ایران.

3 محمد شیخی دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی و توسعه شهری ومنطقه ای دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران
4 مائده هدایتی فرد

استادیار گروه  برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ایران.

5 محمود جمعه پور استاد گروه  برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقخه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. ایران. 
6 میترا عظیمی

استادیار گروه  برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ایران.

7 وحیده ابراهیم نیا استادیار گروه  برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران.
8 شهاب الدین کرمانشاهی گروه  شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 
9 بهزاد ملک پور استادیار گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران . ایران. 
10 محمود شورچه استادیار دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان. ایران. 
11 مهشید صحی زاده استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. 
12 آتوسا مدیری استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران. ایران.
13 سمیه شالچی استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ایران. 
14 علی اکبر سالاری پور استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. 
15 سعیده امینی دانشیار گروه  جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
16 رضا خیرالدین دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران. ایران.
17 صادق صالحی دانشیار گروه جامعه شناسی محیط زیست، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
18 اسماعیل صالحی دانشیار گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 
19 حسین حاتمی نژاد گروه جغرافیا انسانی، دانشکده جغرافیا،  دانشگاه تهران، تهران، ایران. 
20 فیروز جعفری استادیار گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. 
21 غلامرضا لطیفی

دانشیار گروه  برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

22 حامد گوهری پور

استادیار گروه مطالعات شهری، کالج ووستر ایالت اوهایو، ایالات متحده آمریکا.

23 محمود شهابی دانشیار گروه  مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 
24 سحر ندایی طوسی دانشیار گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران. 
25 الهام ضابطیان دکتری شهرسازی، پژوهشگر مرکز تحقیقات راه، مسکن و  شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی، تهران. ایران
26 مظفر صرافی استاد گروه  برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی
27 مجتبی رفیعیان

استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

28 محمدامین خراسانی استادیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 
29 شیرین احمدنیا دانشیار گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران
30 کیومرث حبیبی دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. 
31 بهروز روستاخیز استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران.
32 ایرج اسدی دانشیار گروه  شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 
33 مجید مفیدی شمیرانی استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران. ایران.
34 ئسرین محمودپور استادیار گروه  برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر. تهران. ایران
35 مرجان شرفی استادیار گروه  برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر. تهران. ایران
36 ناصر برک پور استاد گروه  برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران. ایران
37 محسن موسوی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
38 مریم محمدی استادیار گروه  طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر. تهران، ایران.
39 محسن صفاردزفولی استادیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
40 مرجان نعمتی مهر دانشیار گروه  طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران
41 مژده هدایتی فرد

دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس. تهران، ایران.

42 مرتضی طلاچیان استادیار گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران. 
43 جعفر هزارجریبی استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
44 مرجان رشوند استادیار گروه  جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ایران.
45 صدیقه لطفی استادیار گروه  جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
46 محمدصالح شکوهی بیدهندی استادیار گروه  شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
47 مهدی اصلان زاده استادیار گروه  جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
48 علی اکبر تقی پور استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان. ایران.
49 علیرضا بندرآباد استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد تهران واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
50 خلیل کلانتری استاد گروه  مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران. تهران. ایران.
51 ایمان قلندریان استادیار گروه شهرسازی, دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران.
52 نیما ولی بیگ استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان. ایران.
53 حسن صادقی نائینی دانشیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
54 حمیدرضا پارسی استاد گروه  برنامه ریزی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران. ایران.
55 محمود رضایی

دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

login