فصلنامه " برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای" دانشگاه علامه طباطبائی، بستری برای توسعه دانش نظری و عملی برنامه ریزی و مدیریت شهری و منطقه ای در ایران است. این نشریه با فراهم کردن زمینه برای میانکنش اندیشه و حرفه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، و با تاکید بر ابعاد کیفی و رویکردهای محتوایی چندانتظامی، از مراجع علمی مرکزی و پراستناد در کشور به شمار می رود.  هدف عمده نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با برنامه ریزی و توسعه شهری می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. 

هدف اصلی:

توسعه مرزهای دانش نظری و عملی برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ایران

اهداف فرعی:

-طرح نوآوری های محتوایی و روش شناختی برای تحلیل و حل مسائل برنامه ریزی شهری و منطقه ای

-ارتقای دانش چندانتظامی (عدالت اجتماعی، اخلاق محیط زیستی، قدرت و تعارض منافع و غیره) در حوزۀ برنامه ریزی شهری و منطقه ای

-تقویت رویکردها و روش های مدیریت شهری و منطقه ای

محورهای اصلی:

*برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای

*مدیریت توسعه فضایی شهر و منطقه 

*نقد و بررسی آموزه های تجربۀ برنامه های توسعه ملی، منطقه ای و محلی در ایران

*ارزیابی پیامدهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی سیاست گذاری شهری و منطقه ای 

*بررسی و نقد ساختارهای حکمروایی شهری و منطقه‌ای

محورهای اصلی و فرعی:

-نظریۀ برنامه ریزی شهری و منطقه ای

برنامه ریزی فضایی راهبردی، برنامه ریزی مشارکتی، برنامه ریزی همکارانه، نقد و ارزیابی اسناد توسعه شهری و منطقه ای و غیره.

- نظریه در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

برنامه ریزی مسکن، برنامه ریزی حمل و نقل، برنامه ریزی گردشگری، برنامه ریزی اقتصاد شهری و منطقه ای، برنامه ریزی محیطی، برنامه ریزی روستایی، تاب آوری شهری و منطقه ای، برنامه ریزی کلانشهری، برنامه ریزی نواحی دارای افت فضایی، برنامه ریزی نواحی دارای ارزش تاریخی، برنامه ریزی برای سکونتگاه های غیررسمی و غیره.

- رویکردها و روش های مدیریت و حکمروایی شهری و منطقه ای

روش های کمی و مدلسازی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، روش های کیفی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، روش های پژوهش در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، روش های آموزش برنامه ریزی شهری و منطقه ای و غیره

- روش های  برنامه ریزی شهری و منطقه ای

روش های کمی و مدلسازی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، روش های کیفی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، روش های پژوهش در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، روش های آموزش برنامه ریزی شهری و منطقه ای و غیره.

به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد. این نشریه از پایگاههای اطلاعاتی مگ ایران (Magiran) و نورمگز (Noormags) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می کند. همچنین این نظام بایگانی به مسولان کتابخانه ها اجازه می دهد گردآوری کامل از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند.