نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران

10.22054/urdp.2023.69730.1470

چکیده

شناسایی انگیزه گردشگران جهت سفر به یک منطقه کمک ویژه‌ای به شناخت رفتار گردشگران می‌کند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی، دسته‌بندی و اولویت بندی انگیزه گردشگران داخلی از سفر به شهر کرمان است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از منظر ماهیت از نوع توصیفی و از حیث نوع داده از نوع ترکیبی است. از روش های کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری داده های پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل آن دسته از گردشگران داخلی است که به شهر کرمان در فروردین 1401 سفر کرده‌اند و همچنین در دسترس پژوهشگر قراد دارند. روش نمونه‌گیری پژوهش، نمونه گیری غیراحتمالی و از نوع نمونه گیری آسان یا در دسترس است. جهت شناسایی و دسته‌بندی انگیزه گردشگران از روش تحلیل عاملی اکتشافی و جهت اولویت بندی انگیزه‌های شناسایی شده از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد انگیزه گردشگران داخلی جهت سفر به شهر کرمان به ترتیب شامل موارد زیر است: انگیزه بازدید از جاذبه های فرهنگی-تاریخی، انگیزه مذهبی، انگیزه کاری، بهره مندی از سفر اقتصادی، بهره مندی از سفر گروهی، دیدار دوستان و بستگان، خرید، تفریح و سرگرمی، انگیزه نوستالژیک، بهره‌مندی از محیط طبیعی، یادگیری.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying, categorizing and prioritizing the motives of domestic tourists for traveling to the city of Kerman

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghaffari 1
  • Mahla Rezaei 2

1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Gollege of Farabi, University of Tehran, Iran

2 MSc, Tourism marketing management, Faculty of Management and Accounting, Gollege of Farabi, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

Identifying motive of tourists for travel to a region helps in understanding tourists' behavior. Purpose of this study is identifying, categorizing and prioritizing motive of domestic tourists for travel to Kerman city. Research method in terms of purpose is applied, in terms of nature is descriptive and in terms of data type is mixed. Field and library methods have been used for collecting research data. Statistical population of current study includes domestic tourists who have travelled to Kerman city in 2022 March and also are also available for researcher. The research sampling method is non-probability sampling and easy or available type. To identify and categorize motive of tourists, Exploratory Factor Analysis method was used, and TOPSIS method was utilized for prioritizing identified motives. Results of data analysis showed that motive of domestic tourists for travel to Kerman includes following cases: motive of visiting historical-cultural attractions, religious motive, work motive, motive for benefitting from economic travel, motive for benefitting from group travel, motive for seeing friends and relatives, motive for shopping, motive for having entertainment and fun, nostalgia motive, motive for enjoyment of natural environment, learning motive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Categorization
  • Prioritization
  • Travel motives
  • Kerman