نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

شناسایی انگیزه گردشگران جهت سفر به یک منطقه کمک ویژه‌‌ای به شناخت رفتار گردشگران می‌‌کند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی، دسته‌‌بندی و اولویت‌بندی انگیزه گردشگران داخلی از سفر به شهر کرمان است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی، از منظر ماهیت از نوع توصیفی و از حیث نوع داده از نوع ترکیبی است. از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل آن دسته از گردشگران داخلی است که به شهر کرمان در فروردین 1401 سفر کرده‌‌اند و همچنین در دسترس پژوهشگر قرار دارند. روش نمونه‌‌گیری پژوهش، نمونه‌گیری غیراحتمالی و از نوع نمونه‌گیری آسان یا در دسترس است. جهت شناسایی و دسته‌‌بندی انگیزه گردشگران از روش تحلیل عاملی اکتشافی و جهت اولویت‌بندی انگیزه‌‌های شناسایی‌شده از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد انگیزه گردشگران داخلی جهت سفر به شهر کرمان به ترتیب شامل موارد زیر است: انگیزه بازدید از جاذبه‌های فرهنگی-تاریخی، انگیزه مذهبی، انگیزه کاری، بهره‌مندی از سفر اقتصادی، بهره‌مندی از سفر گروهی، دیدار دوستان و بستگان، خرید، تفریح و سرگرمی، انگیزه نوستالژیک، بهره‌‌مندی از محیط طبیعی، یادگیری.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Motives of Domestic Tourists for Traveling to Kerman City: A Descriptive Study

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghaffari 1
  • Mahla Rezaei 2

1 Associate Professor of Business Manaegment,, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Iran.

2 MA of Tourism marketing management, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Iran.

چکیده [English]

Understanding the motivations behind tourists' decision to travel to a particular region greatly contributes to comprehending their behavior. This study aims to identify, categorize, and prioritize the motives of domestic tourists who choose to travel to Kerman city. The research methodology employed an applied approach, a descriptive nature, and utilized a mixed data type. The collection of research data involved the utilization of field and library methods. The statistical population for this study consisted of domestic tourists who visited Kerman city in March 2022 and were accessible for the researcher. The research sampling method used was non-probability sampling, specifically employing the easy or available sampling type. The identification and categorization of tourists' motives were achieved through the application of the Exploratory Factor Analysis method, while the prioritization of the identified motives was conducted using the TOPSIS method. The results of the data analysis demonstrated that the motives of domestic tourists for traveling to Kerman city encompassed the following aspects: the desire to visit historical-cultural attractions, religious motives, work-related motives, motives related to the economic benefits of travel, motives associated with group travel, motives to visit friends and relatives, shopping motives, entertainment and recreational motives, nostalgia, appreciation of the natural environment, and learning motives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Categorization
  • Prioritization
  • Travel motives
  • Kerman
 
Albayrak, T. & Caber, M. (2018). A motivation-based segmentation of holiday tourists participating in white-water rafting. Journal of Destination Marketing & Management. Vol. 9, PP. 64-71.
Balci, G. & Cetin, I.B. (2017). Market segmentation in container shipping services: a qualitative study. Management Research Review. Vol. 40 No. 10, pp. 1100-1116.
Cajiao, D., Leung, Y. F., Larson, L. R., Tejedo, P. & Benayas, J. (2022). Tourists’ motivations, learning, and trip satisfaction facilitate pro-environmental outcomes of the Antarctic tourist experience. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, Vol. 37.
Correia, A., Kozak, M. (2012), Exploring prestige and status on domestic destinations: The case of Algarve, Annals of Tourism Research, Vol. 39 (4), PP. 1951-1967.
Dai, T., Hein, C. & Zhang, T. (2019). Understanding how Amsterdam City tourism marketing addresses cruise tourists’ motivations regarding culture. Tourism Management Perspectives,Vol. 29, PP. 157-165.
Dolnicar, S. & Ring, A (2014). Tourism marketing research: Past, present and future. Annals of Tourism Research, Vol. 47, PP. 31-47.
Du, F., Yang, F., Liang, L. & Yang, M. (2016). Do service providers adopting market segmentation need cooperation with third parties? An application to hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 28 No. 1, pp. 136-155.
Fan, D. X. F., Buhalis, D., & Lin, B. (2019). A tourist typology of online and face-to-face social contact: Destination immersion and tourism encapsulation/decapsulation. Annals of Tourism Research, 78.
Farmaki, A., Khalilzadeh, J., Altinay, L. (2019), Travel motivation and demotivation within politically unstable nations, Tourism Management Perspectives, Vol. 29, PP. 118-130.
Fernández, J. A., Martínez, J. M. & Martín, J. M. (2022). An analysis of the competitiveness of the tourism industry in a context of economic recovery following the COVID19 pandemic. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 174.
Giddy, J. (2018(, Adventure Tourism Motivations: A push and pull factor approach. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 42(42), 47-58.
Goffi, G. (2013). A model of tourism destination competitiveness: The case of the Italian destinations of excellence. Anuario Turismo y Sociedad, 14, 121–147.
Hajibaba, H., Grün, B., & Dolnicar, S. (2020). Improving the stability of market segmentation analysis. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 32 No. 4, pp. 1393-1411.
Hamarneh, I. (2015). Competitiveness in tourism sector. Journal of Tourism & Services, 6(10), 81–91.
Hendrik, J., Jeuring, G. (2017), Weather perceptions, holiday satisfaction and perceived attractiveness of domestic vacationing in The Netherlands, Tourism Management, Vol. 61, PP. 70-81.
Humagain, Prasanna., Singleton, A.,. Patrick, (2021), Exploring tourists’ motivations, constraints, and negotiations regarding outdoor recreation trips during COVID-19 through a focus group study, Journal of Outdoor Recreation and Tourism 36.
Ile, F. L. (2017), TRAVELING FOR MEDICAL TOURISM – THE DIASPORA’S MOTIVATION, Cactus Tourism Journal, Vol. 15 (1), PP. 6-13.
Kozaka, M. & Buhalisb, D. (2019). Cross–border tourism destination marketing: Prerequisites and critical success factors. Journal of Destination Marketing & Management Vol. 14.
Mainolfi, G. & Marino, V. (2020). Destination beliefs, event satisfaction and post-visit product receptivity in event marketing. Results from a tourism experience. Journal of Business Research, Vol. 116, PP. 699-710.
Otoo, F. E. & Amuquandoh, F. E. (2014). An exploration of the motivations for volunteering: A study of international volunteer tourists to Ghana. Tourism Management Perspectives, Vol. 11, PP. 51-57.
Sangpikul, A. (2008). Travel motivations of Japanese senior travellers to Thailand. International Journal of Tourism Research, 10(1), 81–94.
Shah, C., Trupp, A., Stephenson, M. L. (2022). Deciphering tourism and the acquisition of knowledge: Advancing a new typology of ‘Research-related Tourism (RrT). Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol. 50, PP. 21-30.
Shi, T., Liu, X(R)., Li, J. (2018). Market Segmentation by Travel Motivations under a Transforming Economy: Evidence from the Monte Carlo of the Orient. Sustainability, Vol. 10(10).
Srihadi, T. F., Hartoyo, Sukandar, D., Soehadi, A. W. (2016). Segmentation of the tourism market for Jakarta: Classification of foreign visitors' lifestyle typologies. Tourism Management Perspectives, Vol. 19, PP. 32-39.
Thomas, R.J. (2016). Multistage market segmentation: an exploration of B2B segment alignment. Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 31 No. 7, pp. 821-834.
Vong, F. (2016). Application of cultural tourist typology in a gaming destination–Macao. Current Issues in Tourism, Vol. 19, 949–965.
References [In Persian]
Marzi, V. (2016). Prioritizing the motives of Iraqi tourists visiting the holy city of Mashhad. Journal of Tourism Social Studies. 5(9), PP. 125-149. [In Persian]
Nekouei Sadri, B., Heydari Boroujeni, E. & Fehrest, F. (2021). the relationship between ecotourism motivations and revisiting the tourism area in Suleiman Tange Sari region, Mazandaran province. Journal of Tourism Social Studies. 9(17), PP. 106-83. [In Persian]
Ranjbarian, B., Ghafari, M. & Emami, A. (2013). Identification and Analysis of Foreign Tourists Motivations for Travelling to Isfahan. Urban - Regional Studies and Research Journal. Vol 5. No. 17, PP. 21- 36. [In Persian]
Rastegar, H. & Sarafan, A. M. (2014). a look at the role and importance of tourists' motivation in the development of sustainable tourism in Iran. the second national conference on sustainable tourism, geography and environment in Hamedan, November 13. [In Persian]
Shaterian, M., kiani salmi, S. & Sheikhzadeh, F. (2017). Investigating the Factors affecting the Incentives of event tourists in Choosing tourism destinations and Its effect on tourists' loyalty (Case study: Qamsar and Niasar Rose Festival). Tourism and Development Scientific-Research Quarterly. 7(1), PP. 135-155. [In Persian]
Ziaei, M. & Torab Ahmadi, M. (2012). An Introduction To Tourism Industry A Systemic Approach, Social Sciences Publishing (Tehran), third edition. [In Persian]
Bazrafshan, M. (2014). an income on the tourism industry, Mahkameh (Tehran). second edition. [In Persian]
 
 
 
 
استناد به این مقاله: غفاری، محمد.، رضایی، مهلا. (1402). شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی انگیزه‌های گردشگران داخلی جهت سفر به شهر کرمان،  فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، 8(26)، 117-142.
DOI: 10.22054/urdp.2023.69730.1470
 Urban and Regional Development Planning  is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License...