نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 استادیار برنامه‌ریزی شهری دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

چکیده

برنامه‌ریزی کاربری زمین دغدغه‌‌ای مهم در توسعه شهری برای پاسخگویی به نیازها، رفع چالش کمبود زمین و تعیین نحوه گسترش فیزیکی شهر است. بازتوسعۀ شهری با احیاء اراضی قهوه‌ای که به‌سبب عملکردی، امروزه متروکه و بلااستفاده مانده‌اند، به بهره‌برداری بهینه از اراضی درون‌شهری، کاهش آلودگی‌ها و بهبود فضای اجتماعی- اقتصادی شهر می‌انجامد؛ لذا این پژوهش کاربردی با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد آینده‌نگاری به تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر توسعه میان‌افزا در اراضی قهوه‌ای پادگان برونسی مشهد و شناسایی اولویت‌های مداخله پرداخته و توسط مطالعات اسنادی و پیمایشی، اطلاعات را گردآوری نموده است. نمونه آماری پژوهش 8 نفر خبره شهری است که به‌صورت هدفمند انتخاب شده‌اند. تعداد 15 متغیر مؤثر بر برنامه‌ریزی پایدار اراضی قهوه‌ای در حوزه‌های کالبدی- فضایی، اجتماعی- اقتصادی، مدیریتی- نهادی و زیست‌محیطی شناسایی و در پنج دستۀ تأثیرگذار، دو‌وجهی، تأثیرپذیر، مستقل و تنظیمی طبقه‌بندی و با نرم‌افزار میک‌مک ارزیابی شدند و سناریوهای محتمل و مطلوب تبیین گردید. نتایج بیانگر ترتیب درجه تأثیرگذاری عوامل قیمت زمین، دسترسی به امکانات و خدمات و نیز تعداد کاربری در اراضی بلااستفاده، بر پایداری برنامه‌ریزی است؛ لذا توجه به آن‌ها در مداخلات توسعه‌ای محدوده مطالعاتی و محدوده‌های مشابه می‌بایست در اولویت‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مدیران شهری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Structural Analysis of Factors Influencing Infill Development in Brownfields: A Foresight Study Approach (Case Study: Bronsi Barracks, Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Elham Soveyzi 1
  • Qadir siaami 2
  • Maleeha Salahi 1

1 Master of Urban Planning, Imam Reza International University (AS), Mashhad, Iran

2 Assistant Professor of Urban Planning, Imam Reza International University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Land use planning plays a crucial role in urban planning by addressing urban needs, tackling land scarcity challenges, and determining the physical growth of cities. Urban redevelopment, specifically the revitalization of vacant and abandoned lands, serves as an effective strategy to optimize land utilization, mitigate pollution, and enhance the socioeconomic urban environment. In this study, a foresight approach is adopted, employing descriptive-analytical methods to conduct a structural analysis of the factors involved in infill development in the Bronsi barracks brownfields located in Mashhad. Data collection was conducted through secondary research and surveys, with a statistical sample comprising eight purposively selected urban experts. A total of 15 variables associated with sustainable brownfield planning were identified, encompassing physical-spatial, socioeconomic, managerial-institutional, and environmental aspects. These variables were further classified into five groups: influential, double-faceted, susceptible, independent, and regulatory. To evaluate the relationships among the variables, the Micmac software was utilized, and subsequent scenarios including probable and favorable outcomes were determined. The analysis highlighted the priority of three key factors in inactive lands: land price, accessibility to services and facilities, and the number of land uses. These findings are of great significance and should be taken into consideration by urban decision-makers not only in the studied sites but also in similar areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Analysis
  • Infill Development
  • Brownfields
  • Foresight
  • Micmac
  • Bronis Barracks
 
احمدی، بهمن. (1392)، بهره‌گیری از اراضی قهوه‌ای، گامی‌ در راستای ارتقاء عملکردی محلات شهری؛ نمونه موردی: محله کشتارگاه ارومیه، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران.
توحیدی‌راد، سامان. (1392)، تبیین و احیاء زمین‌های قهوه‌ای در حوزه توسعه پایدار شهری، اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار، مشهد.
حسنی، فرانک؛ و سعیدی مفرد، ساناز. (1396)، برنامه‌ریزی برای بازطراحی اراضی قهوه‌ای شهری با رویکرد اجتماعی مکان‌سازی؛ نمونه موردی: کارخانه قند آبکوه مشهد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دوره 32، شماره 4، 137-127.
شاکری، ‌مطهره؛ و منصفی‌پراپری، دانیال. (1399)، بررسی اصول و راهبردهای بازتوسعه محلات شهری با رویکرد تغییر کاربری اراضی قهوه‌ای، فصلنامه معماری‌شناسی، سال 3، شماره 16، 177-165.
صیامی، قدیر؛ صلاحی، ملیحه؛ پیروی، محمدیوسف؛ و نفیسی، مریم. (1401). سنجش موانع استقرار مدیریت هماهنگ شهری در کلان‌شهر مشهد، فصلنامه مدیریت شهری و روستایی، شماره 67، 98-77.
علائی، ریحانه؛ برهانی، محمود؛ و خوشاب، علی. (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر بازتوسعه اراضی قهوه‌ای در افق ایران 1404؛ نمونه‌موردی: کارخانه قند آبکوه شهر مشهد، همایش بین‌المللی مدیریت نوین در افق 1404، تهران.
مهندسین مشاور فرنهاد. (1389)، چشم‌انداز و الگوی عمومی توسعه و عمران کلان‌شهر مشهد مقدّس، ویرایش اول، سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی، مشهد.
نوریان، فرشاد؛ و افرادی، کاظم. (1392)، کاربست روش تحلیل محتوا به‌منظور سنجش و شناسایی فرآیند توسعه مجدد اراضی قهوه‌ای در کشورهای پیشرو، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، دوره 5، شماره 16، 80-71.
نوفل، سیدعلیرضا؛ و کلبادی، پارین. (1392)، بازتوسعه زمین‌های قهوه‌ای، رهیافتی به‌سوی توسعه محلی پایدار، فصلنامه معماری و شهرسازی ایران، شماره 5، 146-133.
References
Ahmad, N., Zhu, Y., Ibrahim, M., Waqas, M., & Waheed, A. (2018). Development of a standard brownfield definition, guidelines, and evaluation index system for brownfield redevelopment in developing countries: The case of Pakistan. Sustainability, 10(12), 4347.
Aruninta A (2006). A comparative interest analysis of the heterogeneity of redevelopment of publicly owned vacant land. Landscape and Urban Planning. 93(1):38-45.
Beames, A., Broekx, S., Schneidewind, U., Landuyt, D., van der Meulen, M., Heijungs, R., & Seuntjens, P. (2018). Amenity proximity analysis for sustainable brownfield redevelopment planning. Landscape and Urban Planning, 171, 68-79.
Biddulph, M. J., Franklin, B. and Tait, M. (2003) From concept to completion: a critical analysis of the urban village. Town Planning Review, 74 (2), 165–93.
Cheng, F., Geertman, S., Kuffer, M., & Zhan, Q. (2011). An integrative methodology to improve brownfield redevelopment planning in Chinese cities: A case study of Futian, Shenzhen. Computers, environment and urban systems, 35(5), 388-398.
DE Sousa, C. (2002). Brownfield redevelopment in Toronto:an examination of past trends and future prospects.Land Use Policy. 309-297.
Doerle, J. (2012). Economic Perspectives of Brownfield Development in Germany. Stuttgart: Department for Environmental Protection.
Frantál, B., Greer-Wootten, B., Klusáček, P., Krejčí, T., Kunc, J., & Martinát, S. (2015). Exploring spatial patterns of urban brownfields regeneration: The case of Brno, Czech Republic. Cities, 44, 9-18.
Frantál, B., Kunc, J., Nováková, E., Klusáček, P., Martinát, S., & Osman, R. (2013). Location matters! Exploring brownfields regeneration in a spatial context (A case study of the South Moravian Region, Czech Republic). Moravian geographical reports, 21(2), 5-19.
Green, T. (2018). Evaluating predictors for brownfield redevelopment. Land Use Policy, 73, 299-319.
Heberle, L., & Wernstedt, K. (2006). Understanding brownfields regeneration in the US. Local Environment, 11(5), 479-497.
Jacek, G., Rozan, A., Desrousseaux, M., & Combroux, I. (2022). Brownfields over the years: from definition to sustainable reuse. Environmental Reviews, 30(1), 50-60.
Lin, H., Zhu, Y., Ahmad, N., & Han, Q. (2019). A scientometric analysis and visualization of global research on brownfields. Environmental Science and Pollution Research, 26(17), 17666-17684.
Martinat, S., Dvorak, P., Frantal, B., Klusacek, P., Kunc, J., Navratil, J., Osman, R., Tureckova, K., & Reed, M. (2016). Sustainable urban development in a city affected by heavy industry and mining? Case study of brownfields in Karvina, Czech Republic. Journal of cleaner production, 118, 78-87.
Osman, R., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., & Martinát, S. (2015). Factors affecting brownfield regeneration in post-socialist space: The case of the Czech Republic. Land Use Policy, 48, 309-316.
Pediaditi, K., Doick, K. J., & Moffat, A. J. (2010). Monitoring and evaluation practice for brownfield, regeneration to greenspace initiatives: A meta-evaluation of assessment and monitoring tools. Landscape and Urban Planning, 97(1), 22-36. ‏
Solitare, L., and K. Lowrie. (2012). “Increasing the Capacity of Community Development Corporations for Brownfield Redevelopment: an Inside-Out Approach. ” Local Environment 17 (4): 461–479.
References [In Persian]
Ahmadi, Bahman (1392). The use of brown lands is a step towards improving the functionality of urban areas; Case example: Urmia slaughterhouse neighborhood. The first national conference on geography, urban planning and sustainable development, Tehran (In Persian).
Excellent, Reyhane; Berhani, Mahmoud; and Khoshab, Ali (2015). Identifying factors affecting the redevelopment of brown lands in the horizon of Iran 1404; Case example: Abkoh sugar factory in Mashhad. International Conference on Modern Management in 1404, Tehran. (In Persian).
Farnahad Consulting Engineers (2009). General vision and pattern of development and construction of Mashhad metropolis. First edition, Khorasan Razavi Province Housing and Urban Development Organization, Mashhad. (In Persian).
 Hosni, Frank; and Saidi Mofard, Sanaz (2016). planning for the redesign of urban brown lands with a social approach of placemaking; Case example: Mashhad Abkoh Sugar Factory. Geographical Research Quarterly, Volume 32, Number 4, 137-127(In Persian).
 Nofal, Seyyed Alireza; and Kolbadi, Parin (2012). Redevelopment of brown lands, an approach towards sustainable local development. Iranian Architecture and Urbanism Quarterly, No. 5, 146-133. (In Persian).
Noorian, Farshad; and some people, Kazem (2012). Application of content analysis method in order to measure and identify the redevelopment process of brown lands in leading countries. Quarterly Journal of Urban Management Studies, Volume 5, Number 16, 71-80. (In Persian).
Shakri, Motahara; and Monsafiprapari, Daniyal (2019). Investigating the principles and strategies of redevelopment of urban neighborhoods with the approach of changing the use of brown lands. Architectural Quarterly, Year 3, Number 16, 177-165(In Persian).
Siami, Qadir; Salahi, Maleeha; Pirvi, Mohammad Youssef; and Nafisi, Maryam (1401). Assessing the obstacles to the establishment of coordinated urban management in Mashhad metropolis. Urban and Rural Management Quarterly, No. 67, 98-77(In Persian).
Tahidi-Rad, Saman (2012). Explanation and rehabilitation of brown lands in the field of sustainable urban development. The first conference on architecture and sustainable urban spaces, Mashhad (In Persian).
Wedding, G. C., & Crawford-Brown, D. (2007). Measuring site-level success in brownfield redevelopments: A focus on sustainability and green building. Journal of environmental management, 85(2), 483-495.
 
 
 
استناد به این مقاله: سویزی، الهام.، صیامی، قدیر.، صلاحی، ملیحه‌. (1402). تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر توسعه میان‌افزا در اراضی قهوه‌ای مبتنی بر رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: پادگان برونسی شهر مشهد)،  فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، 8(26)، 143-177.
DOI: 10.22054/urdp.2023.70123.1481
 Urban and Regional Development Planning  is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License...