نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه امام رضا(ع)

10.22054/urdp.2023.70123.1481

چکیده

برنامه‌ریزی کاربری اراضی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های توسعه شهری برای پاسخگویی به نیازهای بالفعل و بالقوه و تعیین نحوه گسترش فیزیکی شهر است و کمبود زمین از مهم‌ترین چالش‌ها و موانع محدودکنندۀ اقدامات در این حوزه به شمار می‌رود. رویکرد بازتوسعه شهری از طریق احیاء اراضی قهوه‌ای که به دلیل عملکردهای فرسوده و آلایندۀ زیست‌محیطی، امروزه متروکه و بلااستفاده مانده‌اند، لذا این پژوهش کاربردی با رویکرد آینده‌نگاری و با هدف تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر توسعه میان‌افزا در اراضی قهوه‌ای پادگان برونسی مشهد، به شناسایی اولویت‌های مداخله پرداخته و منطبق بر روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات اسنادی و میدانی، اطلاعات را گردآوری نموده است. جامعه آماری پژوهش شامل 8 نفر از خبرگان شهری است که به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. تعداد 15 متغیر در حوزه‌های کالبدی- فضایی، اجتماعی- اقتصادی، مدیریتی- نهادی و زیست‌محیطی برای تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر برنامه‌ریزی پایدار اراضی قهوه‌ای شناسایی و در پنج دستۀ تاثیرگذار، دو‌وجهی، تأثیرپذیر، مستقل و تنظیمی طبقه‌بندی و با نرم‌افزار میک‌مک ارزیابی شدند و در نهایت نیز سناریوهای محتمل و مطلوب تبیین شدند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که به‌ترتیب عوامل قیمت زمین، دسترسی به امکانات و خدمات و نیز تعداد کاربری در اراضی بلااستفاده، کلیدی‌ترین شاخص‌ها با بیشترین درجه تأثیرگذاری بر پایداری برنامه‌ریزی بوده‌اند؛ لذا توجه به آن‌ها در مداخلات توسعه‌ای محدوده مطالعاتی و محدوده‌های مشابه، می‌بایست در اولویت‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برنامه‌ریزان و مدیران شهری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Structural analysis of the factors affecting the development of intergrowth in brown lands based on the foresight approach

نویسندگان [English]

  • Elham Soveyzi 1
  • Qadir siaami 2
  • Maleeha Salahi 1

1 Master's student in Urban Planning, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Imam Reza International University (AS), Mashhad, Iran

2 Member of the faculty of Imam Reza University (AS)

چکیده [English]

actions in this area. The approach of urban redevelopment through the revival of brown lands that are abandoned and unused due to worn-out functions and environmental pollution, therefore, this applied research with a forward-looking approach and with the aim of structural analysis of the factors affecting the development of inter-growth in the brown lands of Bronsi Barracks, Mashhad, to identify the priorities intervened and collected information according to the descriptive-analytical method and using documentary and field studies. The statistical population of the research includes 8 urban experts who have been selected by purposeful sampling. 15 variables in the physical-spatial, social-economic, management-institutional and environmental domains were identified for the structural analysis of the factors affecting the sustainable planning of brown lands and were classified into five influential, two-dimensional, influential, independent and regulatory categories and evaluated with Micmac software. Finally, possible and desirable scenarios were explained. The results of the research show that according to the factors of land price, access to facilities and services, as well as the number of users in unused land, the key indicators with the highest degree of influence on the sustainability of planning were; Therefore, paying attention to them in the development interventions of the study area and similar areas should be placed in the decision-making priorities of urban planners and managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural analysis
  • intermediate development
  • brown lands 1
  • Mi'kmaq 2
  • Bronsi Garrison