نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

10.22054/urdp.2023.71200.1502

چکیده

The Covid-19 pandemic created a huge challenge for the public transport system with a sharp decrease in demand; the purpose of this research is to quantitatively combine the researchers conducted in the studied area so that by overlapping the sources and combining them, the intensity of effective policies can be identified. The searches were done manually and based on keywords (public transportation, covid-19) and were combined with the words (AND) and (OR) to provide a more accurate output. Based on the type of hypothesis and the purpose of the research, about 112 Researches have been identified that are related to the research topic with different titles and structures. The data collection method is based on the PRISMA protocol, which is a very accurate standard for meta-analysis, and finally 52 studies were excluded from the analysis process. Which can be pointed out due to the repetition of topics, the lack of basic theoretical foundations, etc. and the final statistical population is 50 scientific-research articles (Persian and English). In addition, for studies and access to various researches, Persian information databases from the scientific documents of Iran (Irandoc) ,(Magiran), (elmnet), (Civilica) and Google Scholar have been used. The results show that there is a deep gap in research to understand the policies in the sources and only studies have been done. Moreover, effective solutions are not provided especially in Persian sources and more than 45% of They lacked skeletonization and the basics of the basic theory of studies.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the impact of Covid-19 pandemic on policy making of using public transportation in the global experiences of cities with using a meta-analysis approach

نویسندگان [English]

  • Mana Vahidbafandeh 1
  • Javad Imani Shamloo 2
  • Melika Fadavi 1
  • Niloofar Sultanvash 1

1 Master student of Urban Design, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran

2 Assistant Professors of Urban Planning, Urban Planning Department, Islamic Art University of Tabriz

چکیده [English]

همه گیری کرونا با کاهش شدید تقاضا چالش بسیار بزرگی را برای سیستم حمل و نقل عمومی ایجاد کرد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی پژوهش های صورت گرفته در حوزه مورد مطالعه میباشد تا بتوان با هم پوشانی منابع و تلفیق آن ها، شدت اثر سیاست های تاثیرگذار را شناسایی نمود. به منظور شناسایی هدف پژوهش، روش فراتحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. جستجو ها به صورت دستی صورت گرفته است و مبتنی بر کلیدواژه ها (حمل و نقل عمومی، کووید19) میباشد. بر اساس نوع فرضیه و هدف پژوهش حدود 112 پژوهش شناسایی شده اند که با عناوین و ساختارهای گوناگون با موضوع پژوهش در ارتباط هستند در مرحله ابتدایی با استفاده از چک لیست پریزما که استاندارد بسیار دقیقی بر فرا تحلیل میباشد عملیات غربال گری صورت گرفته است و در نهایت 52 پژوهش از فرایند تحلیل کنار گذاشته شدند. جامعه آماری نهایی 50 مقاله علمی-پژوهشی (فارسی و انگلیسی) میباشد. برای مطالعات و دسترسی به پژوهش های گوناگون در حوزه لاتین از پایگاه های اطلاعاتی اسکوپوس ، الزویر بهره گرفته شده است و پایگاه داده های اطلاعاتی فارسی از مدارک علمی ایران (ایران داک) و بانک اطلاعاتی نشریات کشور (مگیران)، علم نت، سولیکا، گوگل اسکالر کمک گرفته شده است. به منظور انجام فراتحلیل داده ها وارد نرم افزار استاتا شده اند تا نمودار جنگلی (نمودار انباشت) ترسیم شود.نتایج نشان دهنده آن است که بیشتر از 45 درصد از منابع فاقد استخوان بندی و مبانی نظریه پایه مطالعاتی بودند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid-19
  • Policy making
  • Public transport
  • Meta-analysis