نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

 
همه گیری کرونا با کاهش شدید تقاضا، چالش بسیار بزرگی را برای سیستم حمل‌ونقل عمومی ایجاد کرد. بر همین اساس باید سیاست‍ها به گونه ایجاد شوند که خطرات احتمالی، سلامتی مسافران را تهدید نکند. درحالی‌که درک علمی و جمعی در ارتباط میان این دو حوزه در حال افزایش است اما نبود بررسی جامع از تحقیقات فعلی با تمرکز بر سیاست‍گذاری درست، امری حائز اهمیت تلقی می‍شود. پژوهش حاضر باهدف ترکیب کمی پژوهش‍های صورت گرفته در حوزه موردمطالعه انجام شده است تا بتوان با هم‍پوشانی منابع و تلفیق آن‍ها شدت اثر سیاست‍های تأثیرگذار را شناسایی نمود. به‌منظور بررسی هدف پژوهش از روش فراتحلیل استفاده شده است و مقالات علمی پژوهش فارسی و انگلیسی جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده‍اند. جستجو‍ها به‌صورت دستی صورت گرفته است و مبتنی بر کلیدواژه‍های (حمل‌ونقل عمومی، کووید 19) است. جامعه آماری نهایی 50 مقاله علمی-پژوهشی (فارسی و انگلیسی) می‍باشد. به‌منظور انجام فراتحلیل داده‍ها وارد نرم‌افزار استاتا شده‌اند تا نمودار جنگلی (نمودار انباشت) ترسیم شود و هم‍چنین از نرم‌افزار وس‍ویور برای ارتباط تحلیلی میان مقالات پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان‌دهنده آن است که شکاف عمیق پژوهشی برای درک سیاست‍گذاری در منابع وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Influence of the COVID-19 Pandemic on Public Transportation Policy Making: A Global Meta-Analysis of City Experiences Approach

نویسندگان [English]

 • Mana Vahidbafandeh 1
 • Javad Imani Shamloo 2
 • Melika Fadavi 1
 • Niloofar Sultanvash 1

1 Master student of Urban Design, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran

2 Assistant Professor of Urban Planning, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The COVID-19 pandemic has posed significant challenges to public transportation systems worldwide, resulting in a substantial decrease in demand. In light of this, it is crucial to develop policies that mitigate potential risks and prioritize the health and safety of passengers. While the scientific and collective understanding of the interplay between these two spheres is steadily growing, the absence of a comprehensive review focusing on sound policymaking is deemed significant. This present research aims to quantitatively synthesize and consolidate existing studies in the field to determine the effectiveness of various policies by examining overlapping sources and combining findings. The meta-analysis method was employed to fulfill the research objective, with both Persian and English scientific research articles constituting the statistical population. The search process involved manual selection and utilized relevant keywords such as "public transportation" and "COVID-19." Ultimately, a total of 50 scientific research articles (in Persian and English) were included as the final statistical population. For the execution of the meta-analysis, data were inputted into the Stata software, enabling the creation of a forest diagram (also known as an accumulation diagram). Furthermore, analytical connections between the research articles were established using the VOSviewer‎ software. The findings of the synthesis reveal a profound research gap pertaining to the understanding of resource policies in this domain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Covid-19
 • Policy making
 • Public Transport
 • Meta-analysis
 1.  

  خاوریان، خ.، قربانی، م.، کاظمی، ف.، میرمعصومی، م.، و کرمانشاهی، ش. (1401). بررسی پیامدهای شیوع بیماری‌ کووید-19 بر استفاده از حمل‌و‌نقل همگانی (مطالعه موردی کلانشهر تهران). برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای، 7(22)، 87-106.

  نوروزی، ف.، اسماعیل، ص.، و خستو، م. (1398). فراتحلیل مطالعات انجام‌‌‌‌شده در حوزۀ عدالت فضایی. جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای، 9(33)، 83-104.

  پیربابایی، م.، وحیدبافنده، م.، فدوی، م.، و بهارلو، ف. (1401). بررسی نقش رویکرد شهر نرم در جهت ارتقای تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری پس از کرونا (نمونه موردی: محله هاشمیه مشهد). مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری، 5(18).

   

  References

  Amin, S., & Uredo Adah, J. (2022). COVID-19 influence on commuters' attitude towards riding public buses for essential trips. Cities. doi:https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103890.

  Andre Wernecke Fumagalli, L., Alcides Rezende, D., & André Guimarães, T. (2021). Challenges for public transportation: Consequences and possible alternatives for the Covid-19 pandemic through strategic digital city application. Journal of Urban Management, 10(2). doi:https://doi.org/10.1016/j.jum.2021.04.002.

  Aydin, N., Osman Kuşakcı, A., & Deveci, M. (2022). The impacts of COVID-19 on travel behavior and initial perception of public transport measures in Istanbul. Decision Analytics Journal, 2. doi:https://doi.org/10.1016/j.dajour.2022.100029.

  Bakhtari Aghdam, F., Sadeghi-Bazargani, H., Shahsavarinia, K., Jafari, F., Jahangiry, L., & Gilani, N. (2021). Investigating the COVID-19 related behaviors in the public transport system. Public Health.

  C Hung, A. R. (2021). COVID-19, Public Transportation, and Public Health Communication. European Journal of Public Health.

  Calderón Peralvo, F., Cazorla Vanegas, P., & Avila-Ordóñez, E. (2021). Risk of COVID-19 Spread and Mitigation Strategies in Public Transportation Sector. Journal of Transportation Technologies. doi:https://doi.org/10.1016/j.trip.2022.100653.

  Cerdan Chiscano, M., & Darcy, S. (2022). An accessible and inclusive public transportation management response to COVID-19 through a co-creation process with people with disability. The case of Metro Barcelona. Research in Transportation Business & Management, 45.

  Downs, R. M. (1982). Investigating subjective psychological sciences and the impact on geographical environmental factors. Department of Geography at The Pennsylvania State University, 17-30.

  Jie Wong, Y., Shiu, H.-Y., Hian-Hui Chang, J., Chel Gee Ooi, M., Li, H.-H., Homma, R.,... Meriam Nik Sulaiman, N. (2022). Spatiotemporal impact of COVID-19 on Taiwan air quality in the absence of a lockdown: Influence of urban public transportation use and meteorological conditions. Journal of Cleaner Production. doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132893.

  Kar, A., L. Carrel, A., J. Miller, H., & T.K. Le, H. (2022). Public transit cuts during COVID-19 compound social vulnerability in 22 US cities. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 110. doi:https://doi.org/10.1016/j.trd.2022.103435.

  Kim, J., & Lee, S. (2022). Determining factors affecting public bike ridership and its spatial change before and after COVID-19. Travel Behaviour and Society. doi:https://doi.org/10.1016/j.tbs.2022.11.002.

  Komla Junior Dzisi, E., & Akunor Dei, O. (2020). Adherence to social distancing and wearing of masks within public transportation during the COVID 19 pandemic. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives. doi:https://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100191.

  Li, Y., Hong, H., Sun, C., Geng, Z., & Zhang, C. (2022). Collection and transportation system construction of potentially viral municipal solid waste during the COVID-19 pandemic in China. Science of The Total Environment. doi:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157964

  Liu, X., Kortoçi, P., Hossein Motlagh, N., Nurmi, P., & Tarkoma, S. (2022). A survey of COVID-19 in public transportation: Transmission risk, mitigation and prevention. Multimodal Transportation.

  PRISMA. (2020). RANSPARENT REPORTING of SYSTEMATIC REVIEWS and META-ANALYSES. Retrieved from https://prisma-statement.org/

  1. V. Subbarao, S., & Kadali, R. (2022). Impact of COVID-19 pandemic lockdown on the public transportation system and strategic plans to improve PT ridership: a review. Innovative Infrastructure Solutions.

  Saldana-Perez, M., Garrido-Gutierrez, V., Yáñez-Márquez, C., Torres-Ruiz, M., & Moreno-Ibarra, M. (2022). Geospatial analysis of COVID-19 distribution and its relation to public transportation services. Digital Innovation for Healthcare in COVID-19 Pandemic. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821318-6.00006-2

  Sevi, B., & J. Shook, N. (2022). The behavioral immune system and use of transportation services during the COVID-19 pandemic. Journal of Transport & Health, 26. doi:https://doi.org/10.1016/j.jth.2022.101406

  Shen, J., Duan, H., Zhang, B., Wang, J., S. Ji, J., Wang, J.,... Shi, X. (2020). Prevention and control of COVID-19 in public transportation: Experience from China. Environmental Pollution. doi:https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115291.

  Shortall, R., Mouter, N., & Van Wee, B. (2021). COVID-19 passenger transport measures and their impacts. Transport Reviews. doi:https://doi.org/10.1080/01441647.2021.1976307.

  Steinwender, L., Holy, D., Burkhard, J., & Uçkay, I. (2022). Daily use of public transportation and incidence of symptomatic COVID-19 among healthcare workers during the peak of a pandemic wave in Zurich, Switzerland. American Journal of Infection Control. doi:https://doi.org/10.1016/j.ajic.2021.10.022.

  Tiikkaja, H. (2021). The effects of COVID-19 epidemic on public transport ridership and frequencies. A case study from Tampere, Finland. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 10. doi:https://doi.org/10.1016/j.trip.2021.100348.

  Tirachini, A., & Cats, O. (2020). COVID-19 and Public Transportation: Current Assessment, Prospects, and Research Needs. Journal of Public Transportation.

  Zheng, R., Xu, Y., Wang, W., Ning, G., & Bi, Y. (2020). Spatial transmission of COVID-19 via public and private transportation in China. Travel Medicine and Infectious Disease. doi:https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101626.

  References [In Persian]

  Taghi Pirbabaei, M., Vahidbafandeh, M., Fadavi, M., & Bharlo, F. (2022). Investigating the role of the soft city approach in promoting social interactions in urban spaces after Corona (case example: Mashhad's Hashemieh neighborhood). Journal of Urban Design Studies and Urban Research. [In Persian]

  Noroozi, f., salehi, e., & khestoo, m. (2019). Meta-analysis of studies conducted in the field of spatial justice. Quarterly Journal of Geography and Urban Planning, 7-13. doi: 10.22111/GAIJ.2019.5131 [In Persian]

  Khavarian, K., Ghorbani, M., Kazemi, F., Mirmasoumi, M., & Kermanshahi, S. (2022). Examining the Effects of COVID-19 on the Usage of Public Transportation (Case Study: Tehran). Quarterly Journal of Urban and Regional Development Planning. doi:DOI: 10.22054/urdp.2022.68775.1459 [In Persian]