نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

با گسترش موج شهرنشینی در دنیا و افزونی جمعیت، کودکان در تحولات مدرن شهری نادیده گرفته شده و لزوم توجه به آن‌ها در شهرها بیش از پیش احساس می‌شود. از این‌رو تحقیق پیرامون سنجش وضعیت محلات شهر از نظر مولفه‌های شهر دوست‌دار کودک ضروری به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی، ابعاد و مؤلفه‌های شهر دوست‌دار کودک را مورد سنجش قرار داده است. سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- فضایی، تعداد 10 محله از مناطق پنج‌گانه شهر اردبیل (از هر منطقه 2 محله) به عنوان محلات نمونه انتخاب و تعداد 400 پرسشنامه محقق ساخته به تناسب جمعیت هر محله توزیع شده است. برای تحلیل داده‌ها از آماره T تک نمونه‌ای در نرم‌افزار SPSS و اولویت‌بندی محله‌ها از نظر معیارهای پژوهش از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که ابعاد و مولفه‌های شهر دوست‌دار کودک ماهیت متفاوتی در محلات مختلف شهر اردبیل داشته و ابعاد محیطی ـ کالبدی و سازمانی ـ مدیریتی از لحاظ مقایسه ابعادی، پر مسئله سازترین ابعاد در محلات مورد مطالعه می‌باشند. همچنین با وجود تفاوت‌های مکانی محلات، محله شماره 1 از منطقه 4 و محله شماره 3 از منطقه 2 شهرداری اردبیل نسبت به سایر محلات مورد تحقیق مسئله‌دارتر می‌باشند. لذا باز تنظیم قوانین مصوب در رابطه با مدیریت محله‌محور، مشارکت بازیگران محلی، شفافیت پروژه‌های عمرانی، اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توانمندسازی و اضافه کردن مقیاس محله‌ای و واحدهای همسایگی در برنامه ریزی محله ای ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing The Situation of Ardabil Neighborhoods in Terms of Child-Friendly City Components

نویسندگان [English]

  • Shahram Salamati Gabalo 1
  • Rasoul Ghorbani 2
  • iraj Teymouri 3

1 phd

2 Professor, Geography and Urban Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3 studentAssistant Professor, Geography and Urban Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

With the spread of the wave of urbanization in the world and the increase of population, children in modern urban developments are ignored and the need to pay attention to them in cities is felt more than ever. Therefore, research on assessing the status of urban neighborhoods in terms of child-friendly city components seems necessary. The present study has evaluated the dimensions and components of a child-friendly city using a survey method. Then, using cluster-spatial sampling method, 10 neighborhoods from five areas of Ardabil (2 neighborhoods from each region) were selected as sample neighborhoods and 400 researcher-made questionnaires were distributed according to the population of each neighborhood. To analyze the data, one-sample T-statistics in SPSS software and neighborhood prioritization in terms of research criteria, multi-criteria decision-making models were used. Findings showed that the dimensions and components of child-friendly cities have different nature in different neighborhoods of Ardabil and environmental-physical and organizational-managerial dimensions in terms of dimensional comparison are the most problematic dimensions in the studied areas. Also, despite the spatial differences of neighborhoods, neighborhood No. 1 of District 4 and neighborhood No. 3 of District 2 of Ardabil Municipality are more problematic than other neighborhoods under study. Therefore, it seems necessary to readjust the approved laws related to neighborhood-based management, participation of local actors, transparency of development projects, implementation of empowerment programs and plans, and adding neighborhood scale and neighborhood units in neighborhood planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child-friendly city
  • neighborhood
  • multi-criteria decision making
  • Ardabil city