نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، ,واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار گروه مهندسی معماری،واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار گروه مهندسی معماری، واحد نور، دانشگاه آزاداسلامی ، نور، ایران

چکیده

شهرنشینی در جهان سریع تر از سابق در حال رشد است. مناظر و طرح های محیط های شهری بر سلامت روان تاثیر می گذارند. این مطالعه به منظورتعیین رابطه بین ادراک از متغیرهای محیطی و سلامت روان در محله های مسکونی و همچنین نقش ترجیحات محیطی به عنوان متغیر میانجی در بین مردم مازندران انجام گردید. پژوهش حاضر با توجه به بررسی نقش ترجیح محیط به عنوان متغیر واسطه ای بینش جدیدی را در مورد چکونگی ارتباط میان مولفه های محیط کالبدی و سلامت روان ارائه می دهد. دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ در دو بخش و به طور هم زمانﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﻧﺪ. در بخش اول ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﻼﻣﺖ روان از پرسشنامه ی استاندارد استفاده گردید. سپس ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ادراک وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ وترجیحات افراد نسبت به محیط ﻣﺤﻠﻪ، تاثیر مولفه های یکسان،شامل؛ امنیت، امکانات، زیبایی شناسی و مقصد اندازه گیری شدند. سپس توسط برازش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از این بود که ادراک ویژگی های محیط بر میزان سلامت روان موثر بوده و عامل ترجیح محیط به عنوان متغیر واسطه ای بر میزان سلامت نتیجه ی معکوس داشت. به طوریکه کاهش ترجیحات محیط، منجر به افزایش سلامت روان گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of environmental characteristics on self-rated mental health of residents using an intermediate environmental preferences variable

نویسندگان [English]

  • Mitra Faraji 1
  • Raheleh Rostami 2
  • Maryam Shabak 3

1 PhD Candidate of architecture, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran)

2 Assistant Professor, Department of Architecture, Sari Branch , Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

Urbanization in the world is growing very fast. This study was an attempt to promote mental health condition and reconstruction of neighborhoods in urban planning in Iran. Environmental characteristics play an essential role in mental health. So this study examined the effect of each characteristic of the environment on the health of citizens and also role of preferences of the environment. We aim to promote health condition in a wide range of neighborhoods. Since designs of urban environments influence on the mental health of people, this study was performed to determine the relationship between Perception of environmental variables and public mental health in residential neighborhoods as well as the role of environmental preferences as a mediating variable among the people of Mazandaran. Collected data using a questionnaire were provided in two parts. The first part of the questionnaire is about the mental health which is based on the standard questionnaire. In part two, the perception of neighborhood characteristics environmental preferences, its security, facilities, aesthetics, and destination were measured. Based on structural equation modeling, the perception of environmental characteristics had a significant effect on mental health and preferences of the environment decreased, the mental health condition increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • Environmental factors
  • Environmental preferences
  • Residential neighborhoods