نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری و شهرسازی واحد تهران مرکزی

2 گروه شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

3 دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

تحولات اخیر و سرعت ساخت‌وساز در شهرها و متعاقب آن نابسامانی در سیمای فضاهای شهری مبین ضعف‌ها و چالش‌هایی در سطوح مختلف است که نگاه موشکافانه‌تری به مسئله نمای شهری را می‌طلبد و کلیه ساختمان‌ها را در برمی‌گیرد ولی ساختمان‌های مسکونی بیشترین عناصر و تأثیرگذارترین عوامل منظر یک شهر می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به راهکارهای ارتقاء کیفیت نمای بناهای مسکونی شهر تهران و با توجه به تجربه شکل‌گیری کمیته‌های نما در یک دهه‌ی اخیر، به دنبال پاسخگویی به این سؤالات است که کنشگران و مؤلفه‌های مؤثر بر شکل‌گیری نماهای ساختمانی چگونه است؟ چالش‌های مرتبط با نمای بناهای مسکونی و انتظارات مترتب آن چیست؟ فرایند مطلوب در خصوص ارتقاء نمای بناهای مسکونی چگونه است؟ برای پاسخگویی به پرسش‌های مذکور، از روش‌شناسی کیفی و راهبرد تحلیل محتوا از طریق مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته با افراد تأثیرگذار استفاده شده است. راهکارهای ارتقاء کیفیت نما شامل یک ساختار سلسله‌مراتبی و مجموعه‌ای از عناصر تعریف‌شده ضمن درک ابعاد مختلف همه مداخله‌‌کنندگان و سازمانهای ذی‌نفع در شهر می‌باشد و بر روی دیدگاه گسترده‌ای از معیارها تمرکز می‌شود. بنابر نتایج پژوهش،کنشگران مؤثر با توجه به سطح تاثیرگذاری و عملکردی در دو دسته‌ی مدیریت شهری(تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرایی) و ذی‌نفعان فراگیر(زمین، طراحی، ساخت و ساز، عمومی) دسته‌بندی شدند. عوامل مؤثر بر نمای ساختمانهای مسکونی به ترتیب اهمیت شامل « اسنادی»، « مدیریتی و حقوقی»، « اجتماعی»، « طراحی(طراحان) »، « فناوری »، « نظری »، « اقتصادی» و «اجرایی» می‌باشد و می‌تواند در برنامه‌ریزی، طراحی، مدیریت و تصمیم‌گیری و ارزیابی کیفیت نمای بناهای مسکونی موردتوجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Solutions To Improve The Facade Quality Of Residential Buildings In Tehran

نویسندگان [English]

  • Marjan Golipour 1
  • Pouyan Shahabian 2
  • Behnaz Aminzadeh Goharrizi 3

1 Faculty of Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch

2 Associate Professor, Department of Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Iran

3 Professor, Faculty of Urban Planning, Campus of Fine Arts, University of Tehran, Iran.

چکیده [English]

The recent developments and the speed of construction in cities and the subsequent disorder in the appearance of urban spaces require a more careful look at the issue of the urban landscape and at a smaller level the issue of the urban landscape.
In order to provide solutions for improving the quality of facades of residential buildings, Tehran city was chosen due to the experience of forming facade committees in the last decade in the municipal structure. According to the level of effectiveness and performance, the effective actors were classified into two categories: urban management (decision-making, decision-making, and executive) and inclusive stakeholders (land, design, construction, public).
Research data were identified, coded and analyzed using qualitative content analysis method with inductive approach and semi-structured in-depth interviews with influential people (urban management category). Therefore, the axes hidden in the text, the emphasized topics, the most used terms, the causes, the contexts and the current conditions of facade management and its improvement solutions were obtained from each of the interviews and by showing the hidden systems and recurring patterns. Conceptual models and maps were created.
The analysis of the results determined the factors affecting the appearance of residential buildings in the order of importance including "documentary", "management and legal", "social", "design (designers)", "technology", "theoretical", "economic" and "executive". and the solutions for improving facade quality include a hierarchical structure with the aim of providing key information to effective groups (actors) and based on a broad perspective of criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • facade
  • residential buildings
  • improvement
  • Tehran