ارزیابی کارایی تکنیک‌های سنجش‌از دور در برآورد خسارات وارده بر مساکن شهری در اثر زلزله (مطالعه موردی شهر بم)

منوچهر فرج زاده؛ محسن احدنژاد روشتی؛ هادی تاری قلی زاده

دوره 1، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 125-148

https://doi.org/10.22054/urdp.2015.2316

چکیده
  با توجه به ابعاد وسیع خسارات و تلفات ناشی از زلزله در مناطق شهری و نیاز به‌سرعت عمل بیشتر در زمان بحران، برای شناسایی مساکن آسیب‌دیده در زلزله و مدیریت بحران، به‌کارگیری تکنیک‌های سنجش‌ازدور، را الزامی می‌دارد این تحقیق با استفاده از تکنیک‌های سنجش‌ازدور، همچون روش‌های برآورد کیفی خسارات (تفسیر بصری) و برآورد کمی خسارات (کشف ...  بیشتر