مدیریت رشد کلانشهر تهران بر پایه شاخص رشد هوشمندانه(SGI): کاربست تکنیک چهار دی(4D) در برآورد مسافت طی‌شده وسیله نقلیه(VMT)

محمود شورچه

دوره 5، شماره 14 ، آذر 1399، ، صفحه 81-112

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.60492.1321

چکیده
  یکی از مهم‍ترین مسائل شهری، رشد بیش‌ازحد آن‌ها در قالب کلان‌شهرهاست. این رشد فزاینده در اغلب موارد می‍تواند با آثار و پیامدهای زیست‍محیطی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی- سیاسیِ بسیاری همراه باشد. یکی از رویکردهای بسیار مؤثر برای مقابله با این مسئله، «مدیریت رشد شهری» است. «مدیریت رشد شهری» به‌عنوان یک راهبرد عملی در ...  بیشتر