سهم مفهوم «مقیاس انسانی» در موفقیت طرح‌های شهری (موردپژوهش: طرح‌های مرمتی شهری تهران در دهه 1380)

محمود رضایی؛ آیدا ایرانی ملک کیان

دوره 5، شماره 14 ، آذر 1399، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.57686.1275

چکیده
  این مقاله می‏کوشد در پی بازتعریف مقیاس انسانی، ابعاد پنهان آن‏ را در موفقیت طرح‏های شهری بکاود. هدف، تقویت طرح‌های شهری در بافت‌های تاریخی با تعریف معیارهای مؤثر موفقیت است. ازهمین‏رو، طرح‌های مرمتی شهری اجراشده دهه 1380 شمسی منطقه 12 تهران به ‏عنوان مورد مطالعه در نظرگرفته‏ شده‏‏است. روش کیفی-کمی با به‌کارگیری «کدگذاری ...  بیشتر