کاربست پایداری در طرح‌های توسعه‌شهری بر اساس تحلیل‌ محتوا (موردپژوهی؛ کلانشهرکرج)

بهزاد عراقی کزاز؛ واراز مرادی مسیحی

دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400) ، آذر 1398، ، صفحه 175-202

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.59014.1296

چکیده
  کشورهای در حال توسعه همواره با نوعی توسعه ناموزون همراه بوده­اند. در واقع مجموعه­ای از عوامل تاثیرگذار در این کشورها باعث شده که فارغ از هرگونه برنامه­ریزی و برنامه­پذیری عمل کنند. در این پژوهش، کلانشهر کرج با تجربه انواع طرح‌های­توسعه­شهری به عنوان نمونه موردی انتخاب گردید تا با کاربست مفهوم پایداری در محتوای طرح‌های­توسعه­شهری ...  بیشتر