پهنه‌بندی خطر وقوع سیل در شهرستان سبزوار با استفاده از منطق فازی

ساناز سعیدی؛ مهدی آسیایی

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1399، ، صفحه 27-49

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.61580.1348

چکیده
  یکی از مهم‌ترین راه‌های جهت مقابله با مخاطره سیل پهنه‌بندی پتانسیل سیل‌خیزی می‌باشد. پژوهش حاضر باهدف پهنه‌بندی خطر وقوع سیل در شهرستان سبزوار با تأکید بر نقاط شهری و روستایی در سال 1399 انجام پذیرفته؛ این پژوهش از نوع کاربردی و در آن از منطق فازی، تحلیل سلسله‌مراتبی و سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده‌شده است. در این پژوهش هشت ...  بیشتر