بازخوانی یک طرح شهری با بهره‌گیری از انگارۀ حق به شهر- مجتمع تجاری عرش آجودانیه تهران

مریم محمدی؛ کیارش کاظمی

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1399، ، صفحه 89-117

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.56519.1264

چکیده
  در موارد متعددی طرح‌های شهری در شهرها، بدون توجه به خواست ساکنان و زمینه و صرفاً در جهت کسب سود بیشتر مدنظر قرار می‌گیرند. در این میان، در شهر تهران در مواردی ساخت‌وساز در جهت کسب سود تا آنجا پیش رفته که بسیاری از مجتمع‌های تجاری با تغییر کاربری فضای سبز به این کاربری احداث‌شده‌اند. در پژوهش پیش‌رو تلاش بر این است تا احداث مجتمع ...  بیشتر