تأثیرات اجتماعی سامان‌دهی خیابانهای دارای ارزش فرهنگی و تاریخی (مطالعه موردی خیابان لاله‌زار)

هادی برغمدی؛ معصومه محقق منتظری

دوره 5، شماره 14 ، آذر 1399، ، صفحه 113-140

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.62581.1366

چکیده
  لاله زار یکی از خیابان‌های تاریخی و فرهنگی تهران بوده و ازجمله فضاهای شهری است که برای بیان تاریخ و فرهنگ این شهر در بسیاری از منابع به آن اشاره شده است. نبود فعالیت‍های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با ویژگی‍های تاریخی و هم‌جواری ناخوشایند با فعالیت‍های تجاری، این خیابان را با مسائل اجتماعی فراوانی مواجه کرده است. پیاده‍راه سازی ...  بیشتر