بازخوانی مفاهیم مسکن مهر از بعد کالبدی- اجتماعی در شهر جدید سهند (مورد مطالعه: مجتمع آفتاب)

باقر رضایی؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ شبنم اکبری نامدار

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1400، ، صفحه 165-200

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.62783.1369

چکیده
  مسکن مهر یکی از راه حل‌های کمبود مسکن برای تأمین مسکن افراد کم درآمد جامعه می‌باشد؛ اما به لحاظ معماری از همه ابعاد فضایی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و رضایتمندی ساکنین دچار مشکلات بی‌شماری است. هدف پژوهش حاضر بررسی مسکن ‌مهر از بعد عوامل کالبدی و اجتماعی می‌باشد. نتایج مطالعات نشان داد که آسایش و امنیت بیشترین تأثیر را در معماری ...  بیشتر