رفتارهای شهروندی مردم شهر تهران؛ فعال یا فرسایش هنجارها

مهرناز امین آقایی؛ احمد غیاثوند

دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400) ، اسفند 1398، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.57366.1269

چکیده
  شهروندی به‌عنوان پویاترین شاخص جامعه مدرن، از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر باهدف توصیف انواع رفتارهای شهروندی فعال مردم شهر تهران انجام‌گرفته است، همچنین سعی شده ابعاد و رفتارهای شهروندی فعال در شهر تهران برحسب متغیرهای زمینه‌ای تحلیل آماری شوند. این مطالعه به روش پیمایش انجام‌شده و جامعه آماری آن را «کلیه افراد 15 ...  بیشتر