واکاوی عوامل مؤثر بر مالکیت روان‌شناختی در گردشگری شهری با استفاده از رویکرد فرا ترکیب

زهره فرزین فر؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ سید محمد طباطبایی نسب

دوره 7، شماره 20 ، فروردین 1401، ، صفحه 181-206

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.66718.1419

چکیده
  مالکیت روان‌شناختی یکی از مباحث اصلی مدیریت است که در دانش مدیریت، روانشناسی و در محدوده رفتار سازمانی راه‌یافته است. هدف این پژوهش واکاوی عوامل مؤثر بر مالکیت روان‌شناختی در گردشگری شهری است. روش پژوهش فراترکیب است. جامعه آماری شامل مقالات خارجی معتبر و در دسترس پژوهشگر در پایگاه‌های داده امرالد، ساینس دایرکت و گوگل اسکالر است ...  بیشتر