ارزیابی سیاست انتقال پایتخت اداری – سیاسی از کلانشهر تهران

محمد شیخی؛ نجمه آقا محسنی فشمی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 57-84

https://doi.org/10.22054/urdp.2017.12241

چکیده
  کلانشهر تهران مانند بسیاری کلانشهرها در کشورهای در حال توسعه با مسائل مختلفی مواجه است.از جمله این مسائل پیدایش انواعی از تمرکزها(جمعیتی، فعالیتی و...)در آن می باشد که خود منشاء بسیاری مشکلات گشته که در نتیجه آن ها همواره در محافل علمی و سیاسی مباحث و راهکارهایی در راستای تعدیل این پیامدهای منفی مطرح شده است. انتقال پایتخت، از جمله ...  بیشتر