مطالعه تاثیرات اجتماعی- فرهنگی پروژه‌های شهری(موردمطالعه: بزرگراه سعیدآباد)

ستار پروین؛ سمیه شالچی

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1397، ، صفحه 81-113

https://doi.org/10.22054/urdp.2018.29537.1086

چکیده
  در چند دهه گذشته توسعه پایدار شهری به یکی از رویکردهای نظری مهم و تأثیرگذار در سیاست‌گذاری‌های شهری تبدیل شده است. توسعه پایدار به معنای تأمین نیازهای نسل کنونی بدون آسیب زدن به نیازهای نسل آینده است. بنابراین با این رویکرد هرگونه مداخله شهری و احداث پروژه‌های شهری باید محتاطانه و مبتنی بر این نگاه باشد. انجام مطالعات مربوط به اتاف ...  بیشتر

سرمایه اجتماعی زنان و توسعه شهری دراستان همدان

سمیه شالچی؛ امین مومیوند

دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 103-137

https://doi.org/10.22054/urdp.2016.8287

چکیده
  حرکت در مسیر توسعه همه‌جانبه، الزامات، مقدمات و بسترهای خاص خود را می‌طلبد. سرمایه اجتماعی بی‌شک به‌عنوان عامل تسهیل‌کننده همکاری و مشارکت، دستیابی به شاخص‌های توسعه را تسریع می‌کند. مطالعات چند دهه اخیر نشان می‌دهد که، سرمایه اجتماعی متغیر مهمی برای تبیین تفاوت‌های اقتصادی و اجتماعی فضایی است. نگارندگان این پژوهش کار خود ...  بیشتر