امکان‌سنجی استقرار صنایع در شهرستان اردبیل

بهرام ایمانی؛ محمد حسن یزدانی؛ سولماز روحی پور

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1397، ، صفحه 183-207

https://doi.org/10.22054/urdp.2018.25708.1078

چکیده
  کاربری صنعتی از کاربری‌های است که جانمایی مناسب آن می‌تواند محیط طبیعی و انسانی را از تأثیرات منفی استقرار کاربری صنعتی مصون دارد و به تحقق توسعه پایدار با رویکرد کمترین خطرزایی و خطرپذیری کمک نماید. ازاین‌رو در این تحقیق با لحاظ نمودن استانداردهای حریم‌ها و دسترسی‌های معیارهای طبیعی و انسانی موجود در محدوده شهرستان اردبیل به ...  بیشتر